Організаційна культура та поведінка особистості

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

В навчальній дисципліні зазначено особливості організаційної культури, її види, атрибути тощо; психологічні закономірності поведінки особистості в організації; навички та вміння управляти діяльністю при виконанні певних завдань за допомогою розвитку ціннісних орієнтацій, переконань, вірувань, традицій. Змістовий модуль 1. Культура як механізм існування суспільства та особистості. Поняття «культура» та її взаємозв’язок з діяльністю та практикою. Інноваційно-акмеологічна культура. Культура організації як частина культури суспільства. Формування організаційної культури особистості. Вітчизняна організаційна культура. Змістовий модуль 2. Особистість в системі організаційної поведінки. Концептуальні основи організаційної поведінки. Виконання та оцінка роботи особистості в організації. Організація роботи особистості. Вплив організаційної культури управління на поведінку. Влада, вплив та організаційна культура.

Мета курсу

формувати у особистості здатність засвоїти особливості організаційної культури організацій; розширити загальні компетентності у галузі психології організацій щодо ефективної поведінки персоналу в організації.

Програмні результати навчання

• здатність до психологічного аналізу організаційної культури; • вміння діагностувати типові психологічні проблеми закономірностей поведінки особистості в організації та знаходити шляхи їх вирішення

Автори курсу

Москальов Максим Володимирович

Викладачі

Маслюк Андрій Миколайович

Період навчання

2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 2 0 0 0 0 0
Години (60)
Лекції 10 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 18 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 4 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 28 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0