Слов`янська міфологія, народознавство і фольклор України

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Предмет входить в комплекс філософських та мистецьких дисциплін і є інтегрованим  комплексом знань з етнології, культурології, історії, естетики та мистецтвознавства. Ця дисципліна включає в себе базові компетенції з українознавства. Це авторський курс, у якому слов’янська міфологія розглядається як своєрідний етнокультурний феномен; праіндоєвропейські витоки слов’янського світогляду (ведійські джерела); багатопроявність Всесвіту; дуалізм як філософема єдності й боротьби протилежностей; вічність життя і вчення про переселення душ; міфологема божественного походження і взаємозв’язок людини з Богом-Природою; слов’янський пантеон Богів і його регіональні особливості; Мати Слава та вчення про священний героїзм і самопожертву; вчення про Триглава (триєдність) як часово-просторовий вимір Всесвіту; вербальна магія слов’ян; теонімія (імена Богів); екологічність світогляду слов’ян і давніх русичів та його відображення в культах і таїнствах; спільні мотиви культу природи, небесних світил, родини та місце українців у слов’янському суперетносі. Курс забезпечений кількома монографіями викладача. Курс читається з широким залученням відеоматеріалів, презентацій PowerPoint.

Мета курсу

Знайомство зі слов’янською світоглядно-міфологічною системою, пантеоном, святково-обрядовим комплексом, культовим мистецтвом слов’ян, знайомство з культурою, світоглядом і національними здобутками українців як титульної нації та інших національних меншин, що живуть нині в Україні. Розглянути теорію, історію та практику міфу як синкретичної форми культурної свідомості; формувати філософський підхід до процесу становлення та розвитку міфологічних систем в культурно-цивілізаційному контексті; розвивати критичність та рефлективність мислення студентів на основі вивчення міфологем та міфологічних комплексів. Вивчення філософсько-теоретичних засад науки про етнос та Україну як самобутній етнокультурний та історико-політичний феномен. Осмислення сутності та тенденцій сучасної науки про український етнос. Синтез і систематизація знань з дотичних до українознавства наук: філософії, історії, теорії етносу, естетики, історії культури, фольклористики, етнографії та ін. Перегляд деяких стереотипних положень про народознавство і фольклор через призму сучасних наукових знань. Вивчення взаємодії народів (національних меншин) у контексті загальної етнічної мозаїки України. Вивчення основ фольклористики і фольклорних зразків народного мистецтва України. Осмислення прогностичних моделей буття України в умовах суперечливих процесів глобалізації та етнічного ренесансу.

Програмні результати навчання

По закінченню курсу студент повинен знати: основні теоретичні засади народознавства, сучасну класифікацію світових та етнічних формувань, межі географічного поширення тих чи інших народів та їх культур, основні історичні факти про виникнення та функціонування давніх і сучасних племен і етнічних спільнот, фольклорні зразки, джерела та пам’ятки, культурологічну базу культурно-етнічного життя в Україні. По закінченню курсу студент повинен вміти: аналізувати витоки створення та розвитку різних етнічних спільнот та їхніх культур з допомогою науково-історичних фактів, вільно орієнтуватися в різноманітті етносів, що історично проживають в Україні поряд з корінним етносом, толерантно ставитись до представників різних етнічних груп, використовувати народознавчу та фольклористичну інформацію у своїй майбутній педагогічній та творчій діяльності; - визначати сутність міфу та міфології; - розрізняти специфіку сучасних та традиційних підходів до поняття «міф» та «міфологія»; - визначати функції міфу та міфологічної свідомості в суспільстві; - розуміти роль міфологічних уявлень в розвитку культури; - з’ясовувати основні фактори виникнення, розвитку та зміни міфологічних уявлень відповідно історичної епохи; - розрізняти міфи, міфологеми, символи та архетипи; - визначати природу образотворчості та літератури крізь призму міфу; - виділяти соціально-міфологічні конструкції у практиці сучасної життєдіяльності.

Автори курсу

Титаренко Віта Володимирівна

Викладачі

Титаренко Віта Володимирівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0