Практика коучингу

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

В навчальній дисципліні зазначені основні аспекти розвитку та самовдосконалення особистості, який ефективно реалізує свої функції, створює психологічні умови для забезпечення розвитку та саморозвитку кожної людини, сприяє підтримці й допомагає у розв’язанні проблем як особистісного, так і професійного характеру. Практичне значення в  опануванні навчального курсу реалізується через формування у студентів навичок побудови гармонійних взаємин в колективі, вільному обміні думками в колективі, створенні умов для співіснування в колективі творчих та ініціативних співробітників для яких особистісний розвиток стоїть на першому місці, в ефективній, конкурентоздатній та продуктивній діяльності організації. Змістовий модуль 1. Введення в практику коучингу. Поняття «коучинг» його види та психологічні характеристики. Поняття «коуч»: сутність та психологічні особливості. Роль коучингу в професійній діяльності особистості Змістовий модуль 2. Базові технології кочингу. Поняття про процес коучингу. Оволодіння особистістю базовими технологіями коучингу. Розвиток здатності до мобілізації власних ресурсів, розширення можливостей  досягнення мети і таким чином вдосконалення власної діяльності. Оволодіння вміннями й навичками використовувати набуті знання у професійній діяльності.

Мета курсу

формування загальних компетентностей щодо використання технологій коучингу в діяльності професіоналів, які сфокусовані на розвиток супроводу і мотивування як себе так і інших членів організації до ефективного здійснення функціональних обов’язків

Програмні результати навчання

• отримати знання щодо сутності та особливостей коучингу; • усвідомити значущість коучингу у професійній діяльності; • розвинути вміння аналізувати та визначати різноманітні ситуації під час професійної діяльності, які потребують використання коучинг-підходу для ефективного їх вирішення, користуватися технологіями та інструментами коучингу.

Автори курсу

Максим Володимирович Москальов

Викладачі

Максим Володимирович Москальов

Період навчання

2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 2 2 0 0 0 0