Соціологія

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Ознайомлення з основними політичними категоріями та процесами під час розгляду наступних тем: -        місце та роль соціології в суспільстві та системі суспільствознавства; -        суспільство як соціальна система; -        основні методи збору соціологічної інформації; -        особистість та суспільство; -        сутність і типологія соціологічних досліджень; -        соціальна структура та стратифікація.

Мета курсу

Засвоєння специфіки предмету соціології як науки, усвідомлення її відмінності від інших суспільствознавчих та людинознавчих наук. Ознайомлення студентів з об'єктом, предметом,структурою, категоріальним апаратом соціологічної науки, історичним розвитком соціологічної думки в Західній Європі і в Україні, з питаннями методології, методики та технології конкретно-соціологічних досліджень, а також зі специфікою застосування результатів соціологічних досліджень та соціальних технологій у практичній діяльності; формування у студентів наукового соціологічного мислення, тобто здатності до розуміння і інтерпретації суспільних процесів і явищ.

Програмні результати навчання

Навчальні результати / досягнення: • вільно володіти понятійно-категоріальним апаратом соціології; • виявляти соціальну складову в повсякденному житті та суспільних явищах і процесах; •виявляти латентні соціальні структури та латентні функції соціальних явищ, подій, процесів; •сприймати соціальні явища і процеси в їхніх зв'язках і взаємодії; •використовувати на практиці результати емпіричних соціологічних досліджень з метою підвищення ефективності соціального управління.

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0