Етика бізнесу та діловий етикет

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс присвячений розкриттю філософсько-етичних вчень і концепцій, аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду використання етичних принципів та норм у сфері бізнесу. Адже бізнес як будь-яка сфера людської діяльності потребує таких самих етичних норм і регуляторів, які існують у суспільстві в цілому. Зміст дисципліни присвячений розкриттю видів етичних норм крізь призму універсальних, групових та особистісних її видів.  Розглядається проблема співвідношення матеріальних і духовних факторів, вибору мети і засобів її реалізації в підприємницькій діяльності.

Мета курсу

Узагальнити накопичений досвід цивілізованих взаємовідносин у сфері підприємницької діяльності та розвитку бізнес-етики в сучасних умовах. Формування розвинутої культури менеджменту, самореалізації особистості спеціаліста і підприємця. Прищепити студентам навички самостійного розгляду та вирішення проблем ведення бізнесу, методологічних проблем та діяльності із залученням понятійного апарату етики; пробудити у студентів інтерес до духовних пошуків та розширення горизонту особистісного світобачення. Одне із провідних завдань курсу полягає у роз’ясненні причин підвищення значущості гуманітарного знання за умов ускладнення міжіндивідуальних стосунків в сучасному суспільстві.

Програмні результати навчання

Опанувавши курс «етики бізнесу» студент має знати: •предмет, специфіку та історію виникнення етики бізнесу; •основні поняття етики бізнесу і прийоми ділового спілкування; •цілі, завдання і основні функції корпорації, фірми, організації; •стратегію етичної поведінки в діловому світі; •національні та релігійні особливості трудової етики; •способи контролю етичної поведінки у компанії; •стилі керівництва, етику поведінки керівника і підлеглого, особливості їх взаємин. Студент має вміти: •застосовувати вимоги професійної етики у своїй майбутній професійній діяльності; •розрізняти етичну та неетичну поведінку; •застосовувати технології прийняття рішень у ситуації етичних дилем; •аналізувати механізми підвищення етичного рівня організації; •застосовувати норми ділового протоколу під час ведення професійних переговорів і оформлення контрактів; •спиратися на принципи відповідальності, чесності, професіоналізму та поваги до інших.

Автори курсу

Александрова Олена Станіславівна

Підрозділ

Кафедра філософії,
Історико-філософський факультет

Викладачі

Александрова Олена Станіславівна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0