Журналістська етика


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

навчальна дисципліна розглядає: проблеми етичної регуляції діяльності журналістів; критерії моральної свідомості журналіста та його громадянської позиції; етичні та законодавчі аспекти втручання журналіста у  приватне життя особи.

Мета курсу

ознайомити студентів з етичними цінностями роботи журналіста в контексті реальних професійних проблем, визначити систему норм моральної поведінки журналіста, яка окреслює характер і завдання його професії, регламентує відносини з членами суспільства, надає його діяльності соціального спрямування.

Програмні результати навчання

здатність аналізувати класифікацію джерел журналістської етики; вміння аналізувати інституціональні й виробничі документи у сфері журналістської етики; вміння аналізувати діяльність Національної спілки журналістів України у розрізі журналістських стандартів; здатність до розуміння поняття «корпоративна етика» у розрізі етичних стандартів журналістики; здатність розкрити поняття «моральна свідомість» і «моральна діяльність» у системі етичних учень; здатність репрезентувати моральні цінності в сучасному інформаційному просторі України; здатність аналізувати  міжнародні стандарти журналістики конфлікту; здатність до аналізувати суспільні інтереси меншин, соціально вразливих груп населення; здатність до розуміння місця людини в журналістському творі.

Автори курсу

Перевертун Ольга Петрівна

Підрозділ

ЦКВ видавничої справи, культури та української філології,
Фаховий коледж «Універсум»

Викладачі

Перевертун Ольга Петрівна

Призначення

(Фаховий молодший бакалавр)

061.00.00 Видавнича справа та редагування (ФМБ)

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (3) 0 0 0 0 0 3
Години (90)
Лекції 0 0 0 0 0 26
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 16
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 6
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 42

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 25 1 0