Звітність в управлінні підприємством


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

Курс спрямований на поглиблене вивчення особливостей формування і використання звітності підприємств як основного джерела інформації про його фінансово-господарську діяльність. Курс для студентів з базовою обліково-фінансовою підготовкою

Мета курсу

Формування у студентів компетентностей щодо порядку складання і використання різних видів звітності підприємства в управлінському процесі

Програмні результати навчання

­ знає правові та організаційні основи складання звітності підприємств; ­ обирає оптимальні методи складання звітності, організовує їх застосування; ­ читає і розуміє зміст статей звітності підприємства; ­ складає основні форми звітності; ­ знає специфіку формування звітності різних організаційно-правових форм функціонування підприємств; ­ подає звітність відповідним користувачам; ­ виправляє помилки, допущені при складанні звітності у поточному та попередніх звітних періодах; використовує інформацію звітності для потреб аналізу та прийняття управлінських рішень

Автори курсу

Казакова Вікторія Іванівна

Підрозділ

ЦКВ економіко-математичних дисциплін і менеджменту,
Фаховий коледж «Універсум»

Викладачі

Казакова Вікторія Іванівна

Призначення

(Фаховий молодший бакалавр)

072.00.00 Фінанси і кредит (ФМБ)

Період навчання

3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (3) 0 0 0 3 0 0
Години (90)
Лекції 0 0 0 22 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 20 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 6 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 42 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 25 1 0