Етика і естетика

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс є теоретичним вступом до програми професійної підготовки студента. Навчальна дисципліна «Етика і естетика» розкриває, по-перше, сутність науки етики та особливості її взаємозв’язку з мораллю (що таке мораль, її соціальна сутність та функції,  в чому полягає сутність морального зла, роль і значення моральних цінностей тощо); і, по-друге, особливість предмету естетики, сутність компонентів естетичної свідомості, основні поняття, категорії та історичні закономірності художнього розвитку.

Мета курсу

Формування соціально-особистісних компетенцій, заснованих на гуманітарних знаннях, емоційно-ціннісному і соціально-творчому досвіді, які забезпечують вирішення та виконання громадських, соціально-професійних, особистісних завдань; формування естетичної свідомості студентів; надання систематизованих знань, конструктивних і критичних навичок мислення щодо природи, критеріїв, форм та альтернатив ціннісного й творчого самовизначення людини у світі відповідно до уявлень про прекрасне і потворне. Формування системи знань з історії та сучасних концепцій етики і естетики як важливого показника освіченості фахівця.

Програмні результати навчання

Знати: - сутність науки етики та особливості її взаємозв’язку з мораллю; - що таке мораль, її соціальна сутність та функції; - які різниця та зв’язок між моральною та правовою регуляцією; - в чому полягає сутність морального зла; - як трактується в етиці фундаментальність сенсу життя; - про значення ділового етикету в історичній ретроспективі та сучасних умовах; - в чому полягає особливість предмету естетики; - ознаки естетичної діяльності та її форми; - сутність компонентів естетичної свідомості: естетичного почуття, естетичного смаку, естетичного ідеалу; - основні поняття, категорії та історичні закономірності художнього розвитку; - місце і роль художньої спадкоємності, художньої традиції і художнього новаторства в мистецтві. Вміти: - формувати власні естетичні почуття, естетичний смак; - визначати дії з позицій добра і зла; - розуміти значення об’єктивних і суб’єктивних тенденцій у формуванні гармонійного і прекрасного в житті, тобто враховувати взаємодію суспільного та індивідуального в цьому процесі; - відрізняти та оцінювати місце етнічного, національного та загальнолюдського в мистецтві; - дотримуватись вимог ділового етикету.

Підрозділ

Кафедра філософії,
Історико-філософський факультет

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 14 14 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 14 14 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 4 4 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 28 28 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0