Технології мотивації особистісного зростання та в бізнес-процесах


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

Курс спрямований на поглиблене вивчення змістових, процесуальних, ситуаційних теорій мотивації, практичне застосування інструментарію мотивації до власної особи та до інших осіб з метою підвищення результативності діяльності

Мета курсу

Сформувати у студентів навички розвитку самомотивації, мотивації до співпраці з партнерами, між учасниками проектних груп, працівниками підприємства

Програмні результати навчання

-  демонструє знання теорій мотивації менеджменту та сучасних концепцій лідерства; -   виявляє та аналізує власні потреби, потреби співробітників та партнерів; -  узгоджує власні особисті потреби та потреби інших працівників зі стратегією підприємства;-   використовує методи мотивації та самомотивації в практичній діяльності

Автори курсу

Кравець Світлана Геннадіївна

Підрозділ

ЦКВ економіко-математичних дисциплін і менеджменту,
Фаховий коледж «Універсум»

Викладачі

Кравець Світлана Геннадіївна

Призначення

(Фаховий молодший бакалавр)

073.00.00 Організація виробництва (ФМБ)

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (3) 0 0 0 3 0 0
Години (90)
Лекції 0 0 0 16 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 26 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 6 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 42 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 25 1 0