Психологічні арт-техніки

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

У навчальній дисципліні  «Психологічні арт-практики» розглядаються зміст, функції та механізми психології творчості та арт-психології. Навчальний курс реалізується через практичне опанування арт-практик – малювання, ліплення, акторську майстерність, танцювально-рухову терапію. Змістовий модуль 1. Психологічні аспекти психології творчості особистості.  Поняття психології творчості та арт-терапії в психології. Аналіз видів арт-практик та їх механізмів впливу на особистість. Саморозвиток та самореалізація через застосування психологічних арт-практик у житті та професії. Змістовий модуль 2. Психологічні арт-практики як методи діагностики та корекції. Завдання та функції арт-терапевтичних практик. Техніки діагностування фізичного та психологічного стану. Техніки розкриття творчого потенціалу. Техніки індивідуальної, групової та сімейної арт-терапії.

Мета курсу

розширення загальних компетентностей у галузі психології саморозвитку, зокрема мобілізації творчого потенціалу, внутрішніх механізмів саморегуляції та самоактуалізації, розкриття широкого спектру творчих та ментальних ресурсів студентської молоді, розвиток творчого мислення та креативного підходу до вирішення проблемних ситуацій.

Програмні результати навчання

• здатність до діагностики та корекції фізичного та психологічного стану особистості за допомогою психологічних арт-практик • уміння застосовувати та інтерпретувати психологічні арт-практики

Автори курсу

Підрозділ

Кафедра психології особистості та соціальних практик,
Інститут людини

Викладачі

Цибулько Інна Олександрівна

Період навчання

2-й рік, 3-й рік, 4-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 2 2 2 2 2 2
Години (60)
Лекції 4 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 24 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 4 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 28 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0