Філософія історії


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Всього годин: 120

Знати хронологію історичних подій, імена полководців, царів та революціонерів – не означає розуміти, що таке історія, у чому її сенс, чи існують в історії свої закономірності і хто рухає історичний процес. Розуміння глибинних пластів історії можливе лише завдяки філософському осмисленню історії як творчої діяльності людського суспільства. Курс “Філософія історії” дасть можливість зрозуміти, чому для стародавньої Греції, яка стала колискою сучасної європейської цивілізації, історія бачилася як цикл вічних змін, а минувщина зображалась як міф. Чому у європейському середньовіччі домінувала провіденціалістська концепція історії, і чому Новий час і доба Просвітництва подарували людству ідею прогресу в історії. Чи вдалося філософам віднайти закони історії, і чому історія, в разі, коли людство не враховує її уроків, повторюється. Чи існує загальнолюдська історія з обов’язковими для всіх народів законами історичного розвитку, чи історія – це період життя лише одного історіотворчого типу і його загибель призводить до кінця історії. І, нарешті, чи є місце в історії історіям окремих людей. Курс “Філософія історії” навчить студентів бачити історичне у кожній прожитій

Мета курсу

Ознайомити студентів з філософськими концепціями історії, надати можливість для формування методологічної основи розуміння світової історії та історії окремих держав і націй, показати культуротворчий потенціал людської особистості. Ознайомлення студентів з об’єктом та предметом філософії історії, категоріальним апаратом та основними філософськими підходами дослідження історичного процесу. Формування у студентів цілісного системного уявлення про теоретичні засади філософії історії, про сутність історичного, спрямованість історичного процесу, його рушійні сили, про суб’єкт та смисл історії.

Програмні результати навчання

Знати: - предмет філософії історії, що диференціюється в своїх іпостасях: онтологічну, рефлексивну (критичну) та методологічну складову; - сутність історичної свідомості та основні етапи її становлення та еволюції: класичну, некласична та постнекласичну; - основні парадигмальні моделі спрямованості матеріальної історії: лінійної, циклічної, коловоротної; - основні гносеологічні концепції філософії історії: формаційну, цивілізаційну, тоталогічну; - проблематику суб’єкта історії та рушійних сил її; - основні підходи щодо розуміння єдності та багатоманітності історії та її смислу; - праці провідних дослідників філософії історії XIX-XX ст Вміти: - здійснювати аналіз філософсько-історичних текстів в контексті їх співвіднесення відповідно з онтологічною, гносеологічною (рефлективною) та методологічною проблематикою; - застосовувати набуті знання з філософії історії (категоріальний апарат, принципи та методи) для аналізу соціально-політичних реалій сьогодення; - вільно орієнтуватись в теоретичних джерелах з філософії історії, її парадигмах та підходах; - самостійно розробляти основні проблеми та питання філософії історії, спираючись на теоретичні першоджерела у тому числі й для підготовки власних лекцій.

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0