Зарубіжні архіви та зарубіжна архівна україніка


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

Дисципліна є практико-орієнтованою, передбачає ознайомлення студентів із роботою архівних установ за межами України, а також закордонними документосховищами, матеріали яких стосуються України. Об’єктами дослідження і вивчення є сайти закордонних архівів та фонди зарубіжної україніки.

Мета курсу

Мета дисципліни – формування цілісної системи знань і практичних навичок у роботі зі світовими архівними порталами, а також в ознайомленні майбутніх фахівців із закордонними ресурсами, що стосуються української науки, культури й історії.

Програмні результати навчання

Після завершення курсу майбутні фахівцірозумітимуть структуру закордонних державних та електронних архівів; умітимуть користуватися онлайн-ресурсами закордонних архівів; будуть орієнтуватися у фондах зарубіжних архівів, які вміщують документи на українську тематику.

Автори курсу

Стамбол Ігор Іванович

Підрозділ

Кафедра інформаційних комунікацій,
Факультет української філології, культури і мистецтва

Викладачі

Стамбол Ігор Іванович

Призначення

(Бакалавр)

029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 0 4 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 16 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 40 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 8 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 56 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0