Етика і психологія ділового спілкування


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

Курс передбачає ознайомлення з досягненнями зарубіжних і вітчизняних науковців у галузі ділових комунікацій і механізмів налагодження ефективних контактів. Передбачається також показати становлення культури спілкування особистості, опанування нею правил етикету.

Мета курсу

Мета курсу - практико-орієнтовані заняття, ділові ігри, рольові етюди, тестування, проведення дискусій з обговорення різноманітних ділових ситуацій, розв’язання аналітичних задач, підготовка і захист проєктів, що репрезентують власні моделі чи концепції вирішення складних комунікативних проблем.

Програмні результати навчання

Після завершення практикуму майбутні фахівці отримають можливість визначати шляхи формування іміджу, розвиток творчого потенціалу, аналізувати конкретні ділові ситуації, розпізнавати типи співрозмовників, вести обговорення різних проблем з урахуванням етико-психологічних особливостей ситуацій і партнерів по бізнесу.

Автори курсу

Макарова Марія Володимирівна, Росінська Олена Анатоліївна

Підрозділ

Кафедра інформаційних комунікацій,
Факультет української філології, культури і мистецтва

Викладачі

Макарова Марія Володимирівна, Росінська Олена Анатоліївна

Призначення

(Бакалавр)

029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 4 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 38 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 70 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 30 1 0