Психологія самоменеджменту

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

У навчальній дисципліні «Психологія самоменеджменту» розглядаються основні  напрямки даного феномену, а саме time-менеджмент (самоорганізація часу), team-менеджмент (уміння працювати у команді), impression-менеджмент (уміння справляти враження), stress-менеджмент (самоорганізація у стресових ситуаціях), human resources-менеджмент (самопроектування).   Змістовий модуль 1. Самоменеджмент як феномен психологічного пізнання людини. Модель успішної людини, тип особистості, поведінка. Етапи введення самоменеджменту в практику. Визначення ділового профілю особистості як один з етапів самоменеджменту. Психологічні чинники особистісного та професійного розвитку фахівця. Визначення власних здібностей до саморозвитку та самоосвіти. Поняття про стресостійкість та прийоми самозбереження під час стресових ситуацій в особистісному та професійному житті. Професійна рефлексія як психологічне новоутворення сучасного фахівця. Змістовий модуль 2. Напрямки самоменеджменту та їх роль у структурі людського капіталу. Time-менеджмент як основна частина самоменеджменту. Поняття про час та його види. Гіпотези квантового простору. Взаємозв’язок між індивідуальними особливостями та відчуттям швидкоплинності часу. Розкриття поняття ілюзорності часу. Методи контролю та організації часового простору. Формування команди. Стадії становлення та розвитку команди. Психологічна несумісність в команді: шляхи вирішення. Ефективне управління командою. Повноваження та відповідальність лідера команди. Самопрезентація як спосіб самовираження. Фактори успішної самопрезентації. Теорії стресу. Причини виникнення психологічного стресу. Особливості професійних стресів. Методи оптимізації рівня стресу. Особистісні ресурси як інтегральна характеристика особистості. Дослідження структури внутрішніх ресурсів людини в умовах підвищеного ризику та відповідальності. Складові людського капіталу: інтелект, здоров’я, освіта, знання, принципи, якість життя тощо.

Мета курсу

розвиток самоконтролю, саморегуляції, самоуправління як основних складових самоменеджменту

Програмні результати навчання

• здатність до самоконтролю, саморегуляції, та самоуправління, а також ефективної взаємодії в команді • вміння діагностувати рівень регуляції та контролю людини; здатність застосовувати техніки самоменеджменту в умовах професійного та особистісного зростання.

Автори курсу

Викладачі

Цибулько Інна Олександрівна

Період навчання

2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 12 1 0