Релігієзнавство

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс «Релігієзнавство» є позаконфесійною дисципліною світського характеру, що дозволяє сформувати уявлення про роль та місце релігії в системі культури, особливості функціонування релігії як соціального інституту та психологічного феномену. Вивчення і систематизація наукової інформації з релігієзнавства, оволодіння термінологією, науковими принципами класифікації та періодизації релігійних процесів.  Ця світоглядна дисципліна дає змогу переоцінити всю історію України та української культури з позицій впливу християнської етики та християнського світогляду на українське суспільство. Курс читається з широким залученням відеоматеріалів, презентацій PowerPoint, дискусій та тестів. Курс забезпечений колективною хрестоматією викладачів кафедри.

Мета курсу

Знайомство з об’єктивними науковими відомостями про національні, регіональні та світові релігії; набуття студентами компетенцій щодо історичних форм релігій, основ їхнього віровчення та культу, також дати студентам знання з основ християнської етики та християнських цінностей, розкрити всі аспекти його впливу на українську культуру. Формування системи знань щодо проблем походження, сутності та функцій релігії, її місця у суспільстві, історії, культурі. Виховання морально-етичних та ідейних переконань, що відіграють значну роль у становленні світоглядної та правової культури, формуванні професійних рис фахівців. Прищеплення фахівцям навичок наукового аналізу, спрямованих на забезпечення самостійного осмислення закономірностей розвитку і еволюції релігійного комплексу: від первісних форм релігійних уявлень до розвинутих релігійних систем світового масштабу; церкви як соціального інституту; релігійного процесу в певних природних, історичних, культурних та етнічних умовах. Розвиток практичних навичок роботи з науковою літературою, критичного осмислення документів та першоджерел.

Програмні результати навчання

Знати : 1. Зміст релігієзнавства як навчальної дисципліни, теоретичні засади та понятійний апарат. 2. Причини, що визначають еволюцію релігії в сучасному світі. 3. Тенденції розвитку релігійних процесів в сучасній Україні. 4. Ідейні вчення світових релігій. 5. Особливості нових релігійних вірувань. 6. Моделі державно-церковних відносин в історії України та у світі. Вміти : 1. Аналізувати усю сукупність проблем походження, сутності та функцій релігії. 2. Характеризувати християнське віровчення та його головні догмати. 3. Розкрити основні віросповідні ідеї світових релігій. 4. Класифікувати нові релігійні рухи. 5. Орієнтуватися в різноманітних проявах релігійності в сучасному світі. 6. Аргументовано робити висновки стосовно ролі релігії в загальносвітових процесах.

Підрозділ

Кафедра філософії,
Історико-філософський факультет

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 14 14 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 14 14 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 4 4 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 28 28 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0