Глобалістика

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Зміст дисципліни включає понятійні та методологічні засади соціально-філософського аналізу глобалізації. У дисципліні розкрито особливості формування глобального інформаційного простору; сутнісні ознаки цивілізації та культури у характері історичних закономірностей становлення глобалізаційного процесу; ключові чинники глобалізації економіки; наукові підходи до осмислення політичної глобалізації. Акцентовано увагу на трансформації соціальних комунікацій у контексті переходу до інформаційного суспільства. Розкрито особливості політичної масово-комунікаційної системи, політичні функції засобів масової інформації, а також особлива увага приділяється проблемі дискурсу політичної комунікації у сучасному глобалізованому світі.

Мета курсу

Дати майбутнім фахівцям комплексне осмислення сутності комунікацій у глобальному вимірі сучасності, зокрема, сформувати систематизоване й емпірично аргументоване уявлення про функціонування комунікацій у сучасному глобальному світі, розкрити інформаційно-комунікаційну природу сучасних соціально-політичних процесів, політичні функції ЗМІ, акцентувати увагу на своєрідності технологій політичних комунікацій та методах їх аналізу.

Програмні результати навчання

Неупереджений науковий аналіз світових суспільних явищ, що формуються на соціально-комунікаційних засадах.

Підрозділ

Кафедра філософії,
Історико-філософський факультет

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 14 14 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 14 14 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 4 4 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 28 28 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0