Психологія міжстатевих відносин

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

У навчальній дисципліні розглядаються особливості взаємовідносин чоловіка і жінки та психологічні закономірності їх конструктивного становлення на різних рівнях міжособистісної взаємодії. Змістовий модуль 1. Теоретичні основи психології міжстатевих відносин. Проблеми статі та взаємовідносин чоловіка і жінки в класичних психологічних концепціях. Чоловік і жінка: спільне та відмінне. Особливості біологічної та соціальної детермінованості психологічних відмінностей статей. Аналіз гендерних взаємовідносин на рівні: «особистість – особистість». Помилки спілкування. Ази безконфліктної взаємодії. Стратегічна схема побудови партнерських взаємовідносин. Орієнтація на  гармонійні взаємини нового типу. Змістовий модуль 2. Психологічні особливості основних  видів взаємовідносин між чоловіком і жінкою. Психологія романтичних взаємовідносин між чоловіком та жінкою. Причини та ознаки закоханості. Підходи до структури кохання. Типологія кохання. Розвиток кохання у віковому контексті. Особливості сексуальних взаємин чоловіка і жінки. Структура та рівні сексуальності. Правила інтимності. Дошлюбна поведінка партнерів.  Вибір шлюбного партнера. Мотивація одруження. Психологічні особливості сімейної взаємодії чоловіка і жінки. Зовнішні та внутрішні чинники стабільності шлюбних взаємин.

Мета курсу

Формування загальнонаукових та соціально-особистісних компетенцій в галузі психології міжстатевих взаємовідносин: забезпечення майбутніх фахівців знаннями про специфіку взаємовідносин чоловіка і жінки, а також озброєння уміннями побудови конструктивної міжстатевої взаємодії

Програмні результати навчання

• здатність до психологічного аналізу особливостей міжстатевих взаємин; • вміння аналізувати специфіку чоловічої та жіночої психології з метою встановлення продуктивних партнерських стосунків статей на різних рівнях міжособистісної взаємодії.

Автори курсу

Валентина Петрівна Кутішенко

Викладачі

Валентина Петрівна Кутішенко

Період навчання

2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 2 2 0 0 0 0