Захист прав суб’єктів господарювання


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

Дисципліна передбачає: - вивчення проблемних аспектів правового регулювання господарських відносин в умовах побудови соціально орієнтованої ринкової економіки; - здійснення характеристики найважливіших правових категорій та конструкцій господарського законодавства щодо захисту прав суб’єктів господарювання, в тому числі дослідження основних тенденцій його розвитку та застосування; - оволодіння методами господарсько-правового регулювання та засвоєння правил тлумачення господарсько-правових норм.

Мета курсу

опанування студентами основних положень з проблем захисту прав суб’єктів господарювання з урахуванням специфіки правового регулювання господарських відносин в сучасних умовах.

Програмні результати навчання

знати: - сучасні проблеми щодо захисту прав суб’єктів господарювання; - проблемні аспекти правового регулювання господарської діяльності та шляхи їх подолання; - сучасні тенденції розвитку та застосування господарського законодавства щодо захисту прав суб’єктів господарювання; вміти: - вірно давати належну правову і соціально-економічну оцінку юридичним конструкціям та правильно користуватися правовою термінологією; - виділяти та аналізувати коло відносин, які регулюються нормами господарського права; - самостійно вирішувати колізійні питання, пов’язані із застосуванням господарсько-правових норм та розв’язувати ситуаційні завдання в межах запропонованої конкретної практичної ситуацій щодо захисту прав суб’єктів господарювання, та складати відповідні юридичні документи, спираючись на здобуті знання, вміння та навики.

Автори курсу

Никитченко Наталія Валеріївна

Підрозділ

Кафедра приватного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Никитченко Наталія Валеріївна

Призначення

(Загальне, Магістр)

081.00.01 Право (магістр)

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (6) 0 6 0 0
Години (180)
Лекції 0 42 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 42 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Модульний контроль 0 12 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 84 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 25 1 0