Психологія творчості

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

В навчальній дисципліні розглядаються основні види творчості, особливості творчої діяльності. Практичне значення опанування навчального курсу реалізується через формування у студентів навичок аналізу продуктів творчої діяльності та самоорганізації власної творчої діяльності та активізації власного творчого потенціалу. Змістовий модуль 1. Творчість як психологічна проблема. Поняття творчості. Проблема творчості в історії психології. Критерії творчості. Види творчості. Рівні (типи) творчості. Мотивація творчої діяльності. Поняття творчих здібностей та умови їх реалізації. Етапи творчого процесу. Психологічні властивості що втілюються і розвиваються в творчому процесі.  Змістовий модуль 2. Розвиток творчих здібностей. Пробудження творчого потенціалу: обставини та умови. Особистісно-індивідуальний характер творчого потенціалу. Види здібностей. Обдарованость. Поняття креативності, її види і методи розвитку. Методи розвитку творчих здібностей

Мета курсу

розширення компетентнісного бачення важливості творчості в життєдіяльності людини, психологічного підґрунтя організації творчої діяльності особистості, використання навичок творчого мислення.

Програмні результати навчання

• набуття студентами навичок аналізу, пояснення і використання в практичній діяльності особливостей прояву творчої діяльності інших суб’єктів • набуття студентами навичок організації та керування власною творчою діяльністю відповідно до власного потенціалу та поставленої мети

Автори курсу

Васильєв Олексій Олександрович

Викладачі

Васильєв Олексій Олександрович, Волкова Людмила Миколаївна, Луцюк Микола Володимирович, Подофєй Світлана Олексіївна, Тохтамиш Олександр Михайлович

Період навчання

2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 2 2 0 0 0 0
Години (60)
Лекції 0 0 0 16 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 12 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 4 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 28 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0