Психологія іміджу

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

В навчальній дисципліні розглядаються основні види іміджів, особливості їх впливу на суб’єкта іміджу та цільову аудиторію, аналізуються ефективні іміджі та фактори що призводять до їх руйнування. Практичне значення опанування навчального курсу реалізується через формування у студентів навичок аналізу існуючих іміджі та формування власних іміджі відповідно до поставленої мети. Змістовий модуль 1. Психологічні аспекти іміджу.. Поняття іміджу. Психологія іміджу як наукова дисципліна. Символічна природа іміджу. Професія іміджмейкер. Діяльність іміджмейкера по створенню іміджу клієнта. Імідж в системі індивідуальної поведінки та соціального впливу. Види іміджів і їх психологічні характеристики. Особливості індивідуального іміджу. Змістовий модуль 2. Психологія створення іміджу. Цільова установка створення індивідуального іміджу. Індивідуалізація, як вияв особистісного та професійного зростання. Риси, які цінуються в особистості та професіоналі. Врахування особистісних рис. Структурні компоненти іміджу і їх прояв. Прийоми створення та підтримки корпоративного іміджу

Мета курсу

розширення загальних компетентностей щодо закономірностей та функціонування іміджу особистості як складного соціально-психологічного феномену та стильових обов’язків в професійній діяльності

Програмні результати навчання

• набуття студентами навичок аналізу, пояснення і використання в практичній діяльності особливостей прояву іміджу інших суб’єктів • набуття студентами навичок створення та корегування власного іміджу відповідно власних психічних властивостей та поставленої мети

Автори курсу

Васильєв Олексій Олександрович

Викладачі

Васильєв Олексій Олександрович, Цибулько Інна Олександрівна

Період навчання

2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 2 2 0 0 0 0
Години (60)
Лекції 0 0 0 16 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 12 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 4 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 28 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0