Техніка педагогічного спілкування


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

Вивчення курсу дає можливість розкрити зміст базових засад психології спілкування у педагогічному колективі; ознайомити з прийомами та методами ефективної комунікативної взаємодії; сприяє формуванню комунікативних важливих навичок майбутнього педагога.

Мета курсу

Розкрити механізми та закономірності процесу педагогічного спілкування; сприяти оволодінню системою знань про форми, види та функції педагогічного спілкування; розширити навички ефективної комунікативної  взаємодії у соціальному середовищі, шляхом підвищення компетентності стосовно прийомів та методів ефективного педагогічного спілкування.

Програмні результати навчання

- здатність презентувати себе на вербальному та невербальному рівні; - вміння вільно та тактовно висловлюватись, володіння культурою спілкування; - здатність до активного слухання, гнучкості та креативності у спілкуванні; - здатність до аналізу та оцінки комунікативної діяльності співрозмовника; - здатність застосовувати прийоми та методи комунікативної взаємодії у майбутній професійній діяльності.

Автори курсу

Доценко Альона Олександрівна

Підрозділ

ЦКВ з педагогічної освіти,
Фаховий коледж «Універсум»

Викладачі

Доценко Альона Олександрівна

Призначення

(Загальне, Фаховий молодший бакалавр)

231.00.00 Соціальна педагогіка (ФМБ)

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (3) 0 0 3 0 0 0
Години (90)
Лекції 0 0 6 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 36 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 6 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 42 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 30 1 0