Управління проектами

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Вивчення дисципліни «Управління проектами» передбачає розв’язання низки завдань професійної підготовки здобувачів вищої кваліфікації, зокрема: набуття знань та практичних навичок з проектного управління з досягнення всіх цілей та виконання завдань проекту із урахування забов’язань та обмежень проекту.

Мета курсу

Формування у здобувачів вищої освіти компетентностей щодо основ планування, організації та управління проектами незалежно від галузі та організації

Програмні результати навчання

У процесі вивчення курсу студенти оволодіють знаннями із таких питань: ініціалізація та дослідження проектів, планування проектів, реалізація і контроль проектів. Під час практичних занять та самостійної роботи студенти набувають уміння та навички: – аналізувати макро- і мікросреди проекта; – планувати строки, ресурси і результати проекту; – управляти командою та інформаційною взаємодією у проекті; – розробляти процедури управління змінами проекту; – виявляти та контролювати ризики проекту; – моделювати та впроваджувати системи управління проектами.

Період навчання

1-й рік, 2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (2) 0 2 2 2
Години (60)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0