Управління інтелектуальною власністю

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Вивчення дисципліни «Управління інтелектуальної власністю» передбачає розв’язання низки завдань професійної підготовки здобувачів вищої кваліфікації, зокрема: набуття знань та практичних навичок з охорони прав інтелектуальної власності, способів розпорядження та форм захисту прав інтелектуальної власності.

Мета курсу

Формування у майбутніх фахівців з вищою освітою компетентностей щодо набуття, розпорядження та захисту прав інтелектуальної власності

Програмні результати навчання

У процесі вивчення курсу студенти оволодіють знаннями із таких питань: – поняття та подвійна природа права інтелектуальної власності; – правова охорона об’єктів інтелектуальної власності; – права та обов’язки суб’єктів права інтелектуальної власності; – міжнародна та національна системи права інтелектуальної власності. Під час практичних занять та самостійної роботи студенти набувають уміння та навички: – з набуття прав інтелектуальної власності; – реалізації способів розпорядження правами інтелектуальної власності; – користування джерелами патентної інформації; – формування вибору та реалізації форм захисту прав інтелектуальної власності.

Період навчання

1-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (2) 2 2 0 0
Години (60)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0