Основи експертної діяльності

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Вивчення дисципліни «Основи експертної діяльності» передбачає розв’язання низки завдань професійної підготовки здобувачів вищої кваліфікації, зокрема: набуття знань з сутності та змісту експертної діяльності та практичного інструментарію проведення експертиз у різних галузях

Мета курсу

Формування у майбутніх фахівців з вищою освітою компетентностей щодо аналізу об’єкта експертизи, застосування практичного інструментарію проведення експертизи та оформлення результатів експертизи

Програмні результати навчання

У процесі вивчення курсу студенти оволодіють знаннями із таких питань: – зміст та сутність експертної діяльності; – нормативно-правове забезпечення експертної діяльності; – критерії, етапи проведення, методи, типологія експертиз; – особливості проведення галузевих експертиз; – вимоги до експертів та до експертних висновків. Під час практичних занять та самостійної роботи студенти набувають уміння та навички: – аналізу об’єкта експертизи; – набуття практичного інструментарію здійснення експертиз; – формування комплексного підходу до здійснення експертної діяльності незалежно від об’єкту експертизи.

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 0 0 0 0 0 2