Школа сучасного керівника – Психологія управління


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Всього годин: 60

Курс спрямований на надання студентам уявлення про управлінську діяльність, її філософію;  формування у майбутніх керівників психологічної готовності до управління; формування здатностей аналізу особливостей та міжособистісних взаємин у групах, засвоєння засобів оптимального впливу на працівників у виробничому колективі.

Мета курсу

Формування загальних компетентностей щодо психологічного аналізу особливостей та міжособистісних взаємин у групах, засвоєння засобів оптимального впливу на працівників для створення належного соціально-психологічного клімату у виробничому колективі

Програмні результати навчання

У процесі вивчення курсу студенти оволодіють знаннями із таких питань: – активність особистості управлінця та регуляції його поведінки; – структура та розвиток особистості керівника; – психологія керівництва і лідерства; – міжособистісні відносини в організації, психологія управлінського впливу; – психологічні аспекти реалізації загальних функцій управління: планування, організовування, мотивування та контролювання; – психологічні основи інформаційного забезпечення управління, комунікативної компетентності та прийняття рішень; – психологічні аспекти організації праці та професійної діяльності управлінця; – роль соціально-психологічної служби в процесі вдосконалення системи управління. Студенти набувають уміння та навички: – регуляції поведінки підлеглих і саморегуляції; – формування індивідуального стилю керівництва; – самоконтролю в екстремальних ситуаціях; – використання методів вивчення особистості працівника, складання характеристики його ділових та особистісних якостей; – формування продуктивних команд з урахуванням психологічних властивостей і міжособистісних відносин, здійснення ефективного управлінського впливу; – підвищення результативності реалізації загальних функцій управління з урахуванням впливу психологічних факторів; – оптимізації умов та режимів праці з урахуванням психологічних аспектів; – психологічної регуляції на всіх етапах управлінської кар’єри.

Автори курсу

Редько Сергій Іванович

Підрозділ

Кафедра управління,
Факультет інформаційних технологій та управління

Викладачі

Редько Сергій Іванович

Період навчання

2-й рік*

* в залежності від вибору студента або початку вивчення

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 2 2 0 0 0 0
Години (60)
Лекції 16 16 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 12 12 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Модульний контроль 4 4 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 28 28 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0