Телефонне консультування


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

Курс «Телефонне консультування» ознайомить студентів з етичними принципами роботи  консультантів телефонів «гарячих ліній», навчить витримувати емоційне навантаження, оцінювати індивідуально-психологічні особливості особистості та її соціального оточення,  допомагати у вирішенні проблем абонентів; ознайомить з тим, як і за якими правилами організовувати роботу та робочі місця консультантів телефонів гарячих ліній, а також культурі телефонного спілкування  державною та іноземною мовами.

Мета курсу

Формування та розвиток вмінь та знань принципів роботи телефонів гарячої лінії, суть якої полягає в наданні державними та недержавними соціальними службами послуг консультування телефоном. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети

Програмні результати навчання

Після проходження курсу студенти зможуть: Спілкуватися усно і письмово державною та іноземною мовами з професійних питань. Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері соціальної роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід. Теоретично аргументувати шляхи подолання проблем та складних життєвих обставин, обирати ефективні методи їх вирішення, передбачати наслідки. Визначати зміст співпраці з організаціями-партнерами з соціальної роботи для виконання завдань професійної діяльності Використовувати методи соціальної діагностики у процесі оцінювання проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів клієнтів. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна соціальна допомога. Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та підвищення соціальної безпеки Встановлювати та підтримувати взаємини з клієнтами на підґрунті взаємної довіри та відповідно до етичних принципів і стандартів соціальної роботи, надавати їм психологічну підтримку й наснажувати клієнтів. Виявляти сильні сторони та залучати особистісні ресурси клієнтів, ресурси соціальної групи і громади для розв’язання їх проблем, виходу із складних життєвих обставин. Демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу до культурних, релігійних, етнічних відмінностей, розрізняти вплив стереотипів та упереджень.

Автори курсу

Швед Ольга Володимирівна

Підрозділ

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи,
Інститут людини

Викладачі

Швед Ольга Володимирівна

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка; 231.00.04 Соціальна адвокація

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0 0 0
Години (0)
Лекції 0 0 6 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 6 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 50 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 8 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 56 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0