Тренінг «Сучасні соціокомунікативні технології впливу»


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

Дисципліна імплементується в систему фахової підготовки зазначених освітніх програм, сприяє поглибленню навичок soft skills, необхідних фахівцеві в сфері комунікацій. У процесі вивчення курсу здобувачі освіти опановують знаннями про типи соціокомунікативних технологій, загальну структуру технологій, специфіку творення контенту з урахуванням соціокомунікативних технологій, здобувають практичні навички використання соціокомунікативних технологій у межах фахової діяльності.

Мета курсу

Курс спрямований на опанування сукупністю операцій, структур і процедур та методів, які забезпечують досягнення мети соціального суб’єкта через керовану соціальну комунікацію та застосування технологій комунікативного впливу. ОП «Журналістика», «Міжнародна журналістика»: ФК1: здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй професійній діяльності»; ФК2 – здатність формувати інформаційний контент; ФК3 – здатність створювати медіапродукт; ОП «Реклама і зв’язки з громадськістю»: СК1 - здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй професійній діяльності»; СК2 – здатність формувати інформаційний контент; СК3 – здатність створювати медійний, рекламний та PR-продукт для вирішення завдань внутрішньої і зовнішньої комунікації. ОП «Видавнича справа і редагування»: СК01: здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй професійній діяльності»; СК02 – здатність формувати інформаційний контент; СК03 – здатність створювати медіапродукт; ОП «Ведучий телевізійних програм»: ФКУ-18: Усвідомлення психологічних умов і наслідків впливу на аудиторію авторського аудіовізуального продукту» ОП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»: ФКУ17 – Здатність опановувати та застосовувати технології у галузі міжнародних комунікацій

Програмні результати навчання

Розширення фахових навичок самоорганізації ОП «Журналістика», «Міжнародна журналістика»: ПРН-13: Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на інформаційну акцію, зважаючи на положення й методи соціокомунікаційних наук; ПРН-16: Планувати свою роботу та роботу колег, спрямовану як на генерування інформаційного контенту, так і створення медіа продукту та його промоцію. ОП «Реклама і зв’язки з громадськістю»: РН13 Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на інформаційну акцію, зважаючи на положення й методи соціокомунікаційних наук; РН-16: Планувати свою роботу та роботу колег, спрямовану як на генерування інформаційного контенту, так і створення медіа продукту та його промоцію. ОП «Видавнича справа та редагування»: РН013 Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на інформаційну акцію, зважаючи на положення й методи соціокомунікаційних наук; РН-16: Планувати свою роботу та роботу колег, спрямовану як на генерування інформаційного контенту, так і створення медіа продукту та його промоцію. ОП «Ведучий телевізійних програм»: РН 15 – вміти спілкуватись з представниками інших професійних груп різного рівня. ОП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»: РНУ17 – володіти цсучасними технологіями організації інформаційної діяльності

Автори курсу

Росінська Олена Анатоліївна

Підрозділ

Кафедра журналістики та нових медіа,
Факультет журналістики

Викладачі

Журавська Оксана Валеріївна, Росінська Олена Анатоліївна

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

021.00.01 Ведучий телевізійних програм; 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 061.00.05 Міжнародна журналістика

Період навчання

3-й рік, 4-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 4
Години (120)
Лекції 0 0 0 4 0 4
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 38 0 38
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 4 0 4
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 74 0 74

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 30 1 2