Тренінг з професійної комунікації


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

Курс спрямований на формування у майбутніх фахівців у сфері комунікацій важливих комунікативних навичок, курс має практичний характер і побудований у формі групового тренінгу. Основним завданням вивчення дисципліни «Тренінг з професійної комунікації» є засвоєння студентами ефективних комунікативних практик.Студенти повинні знати: сучасні тенденції розвитку комунікативних технологій, особливості професійної комунікації, умови й критерії ефективної комунікації; сутність методів і прийомів ефективної комунікації та комунікативного впливу; технології створення комунікативних ефектів у комунікації; стратегії організації перемовин; методи створення сприятливих умов для інтерв'ю та бесіди; стратегію підготовки питань для друкованого інтерв'ю, створення позитивного образу комуні канта; уміти: кваліфікувати види комунікації; реалізувати лінгвістичні норми комунікативної ефективності для різних типів комунікації; визначати характеристики аудиторії та адекватність звернення цільовій аудиторії; аналізувати матеріали з позиції використання комунікаційних ефектів; вільно вести бесіду; формулювати і ставити актуальні питання; обирати правильну комунікативну стратегію в конфліктній ситуації; працювати з інформацією; працювати зі складними темами.

Мета курсу

Метою курсу є формування у студентів системи знань щодо сучасного стану комунікативних практик, а також вироблення практичних навичок комунікації, формування емоційного інтелекту, навичок комунікації в конфліктних ситуаціях; розвиток навичок ділової комунікації. Вивчення курсу передбачає акцентування на умовах і критеріях ефективної комунікації, формування уявлення про ідеальну модель ефективного спілкування в умовах соціальних та політичних комунікацій. ОП «Реклама і зв’язки з громадськістю»: ЗК11- здатність спілкуватися державною мовою; СКУ8 – здатність володіти емоційним інтелектом в умовах професійної діяльності ОП «Видавнича справа та редагування»: ЗК11 – здатність спілкуватися державною мовою ОП «Ведучий телевізійних програм»: ЗК03 – здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; ЗК13 – навички міжособистісної взаємодії; ЗК16 – здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. ОП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»: ЗК4 – здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; ЗК6 – навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; ЗК9 – здатність працювати в команді.

Програмні результати навчання

Поглиблення фахових компетентностей. ОП «Реклама і зв’язки з громадськістю»: РН11 – вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію, українською мовою; РНУ20 – володіти емоціями з метою збереження емоційного балансу й налаштованості на позитивний результат в умовах професійної діяльності. ОП «Видавнича справа та редагування»: РН11 – вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію, українською мовою. ОП «Ведучий телевізійних програм»: РН13 – виявляти високий рівень мовленнєвої культури, артистизм; РН16 – вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовою, як усно, так і письмово ОП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»: РН14 – вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову й електронну комунікацію українською та однією з іноземних мов; РН15 – використовувати різноманітні комунікативні технології для ефективного спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва

Автори курсу

Росінська Олена Анатоліївна

Підрозділ

Кафедра журналістики та нових медіа,
Факультет журналістики

Викладачі

Росінська Олена Анатоліївна

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

021.00.01 Ведучий телевізійних програм; 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування

Період навчання

2-й рік, 4-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0 4 0
Години (120)
Лекції 0 8 0 0 8 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 34 0 0 34 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 8 0 0 8 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 70 0 0 70 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 30 1 0