Педагогіка та психологія вищої школи

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Дисципліна призначена для оволодіння знаннями та набуття практичних навичок з методики викладання  дисциплін у вищій школі.

Мета курсу

Мета курсу з педагогіки – розкрити закономірності розвитку освіти, процесу навчання та розвитку творчого потенціалу студентської молоді, її наукової та професійної підготовки відповідно до державних та європейських стандартів, потреб суспільства; розкрити специфіку науково-педагогічної діяльності викладача, визначити особливості науково-педагогічної діяльності викладача вищої школи. Мета курсу з психології вищої школи – розкрити закономірності функціонування психіки студента як суб’єкта навчально-професійної діяльності та психологічні особливості науково-педагогічної діяльності викладача; сприяти формуванню загальної психологічної культури та компетентності магістрантів, їхньої готовності до кваліфікованого професійного спілкування з клієнтом.

Програмні результати навчання

За результатами навчання студенти будуть спроможні ефективно планувати та організовувати власну викладацьку діяльність;володіти формами, методами та засобами викладання у вищий школі;використовувати інноваційні технології навчання, інтерактивні методи навчання;здатність до постійного самовдосконалення задля підвищення власного рівня професійної компетентності; організовувати сприятливе комунікативне середовище для взаємодії у системі «викладач-студент»;до рефлексії, уміння діагностувати результати навчальних досягнень студентів.За результатами навчання студенти будуть здатні враховувати закономірності професійного становлення та особистісного зростання майбутніх фахівців у науково-педагогічній діяльності; формувати соціопсихологічне середовище для професійної реалізації членів академічного колективу; проводити аналіз та синтез психологічних аспектів педагогічної взаємодії викладача зі студентами; знаходити та аналізувати інформаційні джерела щодо психологічних проблем освітньої взаємодії у закладі вищої освіти; здійснювати психологічний аналіз ефективності освітнього процесу в закладі вищої освіти; до систематичного навчання з метою підвищення власної психологічної компетентності; проводити психологічний аналіз та діагностику сформованості власних професійно спрямованих якостей; толерантно ставитися до студентів як індивідуальностей; розуміти та описувати наукові психологічні методи, пов’язані з практикою фізичної терапії.

Автори курсу

Подшивайлова Лідія Іванівна

Підрозділ

Кафедра психології особистості та соціальних практик,
Інститут людини

Викладачі

Подшивайлова Лідія Іванівна

Призначення

(Магістр)

227.00.04 Фізична терапія (магістр)

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 20 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 20 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 42 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 25 1 0