Хореографічно-педагогічний практикум

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Дисципліна практична, буде вивчатися протягом 3 семестру ( 4 кредитів). Мета курсу «Хореографічно-педагогічний практикум» – формування в студентів хореографічно-педагогічної, комунікативної та методичної компетентності, підготовка до викладацької діяльності з фахових дисциплін у закладах вищої освіти. Дисципліна – практична, передбачає міждисциплінарний зв'язок з  наступними дисциплінами: Практикум з класичного танцю, Практикум з народного танцю, Практикум з сучасного танцю, Методика викладання хореографічних дисциплін.

Мета курсу

Розширення/формування загальних  та поглиблення спеціальних (фахових) компетентностей. Професійне вдосконалення виконавської майстерності студентів шляхом поглибленого вивчення різних стилів та напрямків сучасного хореографічного мистецтва та формування наступних компетентностей:ЗК-2 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК-3 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.СК-2 Здатність виявляти та вирішувати проблеми (дослідницькі, творчі, організаційні) у сфері фахової діяльності. СК-6 Здатність розробляти і впроваджувати авторські  інноваційні педагогічні та мистецькі методики та технології. СК-7 Здатність розробляти індивідуальну стратегію навчання та виховання здобувача освіти у відповідності до особистісних якостей з метою розкриття його творчого потенціалу. СК-14 Здатність презентувати власний творчий, науковий продукт, використовуючи традиційні та інноваційні комунікаційні технології. СК-15 Здатність здійснювати художньо-просвітницьку діяльність з метою пропаганди хореографічного мистецтва.

Програмні результати навчання

ДСК-1 Здатність сприймати новітні концепції, усвідомлювати багатоманітність сучасних танцювальних практик, необхідність їх осмислення та інтегрування в актуальний контекст з врахуванням вітчизняної та світової культурної спадщини.

Автори курсу

Медвідь Тетяна Анатоліївна

Підрозділ

Кафедра хореографії,
Інститут мистецтв

Викладачі

Медвідь Тетяна Анатоліївна

Призначення

(Магістр)

024.00.01 Хореографія (за видами) (магістр)

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 32 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 8 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 80 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 25 1 0