Англійська мова за професійним спрямуванням

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Основним завданням курсу «Англійська мова за професійним спрямуванням» є розвиток професійних іншомовних навичок майбутнього фахівця. У змісті дисципліни передбачено інтеграцію набутих знань у контексті загального курсу англійської мови та розширення професійного словника у процесі вдосконалення навичок говоріння, письма, читання та аудіювання, що є значущими для подальшого професійного зростання. Дисципліну розроблено з метою розвитку навичок критичного мислення та підготовки студентів до подальшого успішного навчання за освітніми програмами підготовки магістрів.

Мета курсу

Формування навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах іншомовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; розвиток іншомовних комунікативних умінь у сферах академічного та професійного спілкування в усній та письмовій формах.

Програмні результати навчання

Наприкінці курсу навчання студенти повинні виявити такі вміння: • ефективно і гнучко використовувати англійську мову в різноманітних ситуаціях соціального, навчально-академічного та професійного спілкування; • володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні у різноманітних ситуаціях мовлення; • розуміти різноманітні складні тексти великого обсягу на професійну тематику і розкривати імпліцитну інформацію, що міститься в них; • висловлюватися вільно і спонтанно, не відчуваючи браку мовних засобів для вираження думки; • висловлюватися з необхідним ступенем деталізованості й тематичної складності, демонструючи вільне володіння прийомами структурної побудови тексту, засобами зв’язності та цілісності на суперсинтаксичному рівні; • застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності; • оцінювати й аналізувати власний навчальний досвід та удосконалювати свої навчальні стратегії; • використовувати власний досвід оволодіння іншомовним мовленням у викладацькій діяльності; • удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних англомовних матеріалів.

Підрозділ

Кафедра іноземних мов і методик їх навчання,
Педагогічний інститут

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0
Години (150)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 42 28 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 6 4 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 32 28 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1