Англомовний дискурс

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

На кінець курсу студент має знати основні поняття і категорії теорії комунікації; розрізняти залежність між мовою, мовленням і комунікацією; встановлювати властивості висловлювання та підходи до вивчення і моделі комунікації; визначати дейктичні елементи висловлювання, перформативні дієслова та теорію мовленнєвих актів; використовувати правила реплікування, типи діалогічних єдностей, поняття дискурсу та його типів; враховувати гендерні, культурні та соціальні фактори комунікації англійською мовою.

Мета курсу

Метою навчальної дисципліни є вивчення і засвоєння основних понять і категорій англійської мови як засобу комунікації, що передбачає володіння понятійним апаратом у теорії комунікації, вміння розрізняти типи дискурсів, мовленнєвих актів, тактик і стратегій спілкування англійською мовою, аналізувати соціокультурні чинники та розмаїття засобів комунікації, а також здатність практичного застосовування набутих знань у практичній діяльності та наукових дослідженнях.

Програмні результати навчання

Опанування навчальної дисципліни дозволить отримати наступні результати навчання, а саме розрізняти мову, мовлення, комунікацію як лінгвістичні явища; встановлювати референтні зв’язки між висловлюванням та наміром мовця, визначати пресупозиції та її типи у висловлювання та визначати типи реплікування й структуру діалогів; використовувати відповідні дейктичні елементи у висловлюваннях та встановлювати взаємовідповідності між дейксисом у різних мовах; розрізняти текст і дискурс, визначати типи дискурсів та володіти відповідними правилами дискурсивної поведінки; володіти стратегіями і тактиками спілкування, та розрізняти комунікативні аплікатури; вирізняти різні максими принципу кооперації та підбирати відповідні комунікативні маркери та хеджи; володіти принципом ввічливості та його максимами.

Автори курсу

Грищенко Олена Володимирівна

Підрозділ

Кафедра англійської філології та перекладу,
Інститут філології

Викладачі

Грищенко Олена Володимирівна

Призначення

(Магістр)

035.041.01 Мова і література (англійська)(магістр, заочна)

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (6) 0 0 0 6
Години (180)
Лекції 0 0 0 2
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 26
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 2
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 150

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 5 0 0
Максимальна кількість 25 0 0