Сучасні аспекти граматики англійської мови

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

      Основними завданнями навчальної дисципліни є виховання у студентів наукового погляду на мову як на структурно-системне утворення, яке є віддзеркаленням історичного розвитку носіїв мови; поглиблення знання студентів з граматики англійської мови; навчити студентів використовувати надбання сучасної лінгвістики для наукового аналізу мовних фактів.

Мета курсу

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів із загальними відомостями про систему і структуру англійської мови, особливостями граматичної будови англійської мови, різновекторними підходами до потрактувань дискусійних граматичних явищ. У межах викладання цієї навчальної дисципліни важливим є ознайомлення студентів з підходами до опису граматичної будови мови (дескриптивна, прескриптивна граматики), проблемами частиномовного статусу мовних одиниць, сучасним станом та досягненнями граматичних студій.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення курсу «Сучасні аспекти граматики англійської мови» студенти повинні знати основні терміни і поняття, основні методи вивчення сучасної англійської мови; головні напрями дослідження граматичної будови англійської мови; різницю між поняттями мова – мовлення, речення – висловлення, текст – дискурс, когезія – когерентність; типи мовленнєвих актів; принципи текстуальності; підходи до синтаксичного аналізу речення, метод розкладання на безпосередні складники; та вміти розрізняти аналітичні і синтетичні форми; поділяти речення на безпосередні складники; визначати прямі та непрямі мовленнєві акти; аналізувати текст виходячи з принципів текстуальності.

Автори курсу

Грищенко Олена Володимирівна

Підрозділ

Кафедра англійської філології та перекладу,
Інститут філології

Викладачі

Грищенко Олена Володимирівна

Призначення

(Магістр)

035.041.01 Мова і література (англійська)(магістр, заочна)

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (5) 0 0 0 5
Години (150)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 24
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 10
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 116

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 5 0 0
Максимальна кількість 25 0 0