Гостьовий спецкурс

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Завдання курсу є розкрити особливості сучасної емпіричної парадигми, що застосовує методи і методики лінгвістики, а також суспільних наук і відзначається поєднанням усталених і новітніх методик аналізу; під­вищити загальноосвітній рівень студентів та якість їхньої філо­логічної підготовки; розвинути у студентів здатність бути критичним і самокритичним; прищепити студентам навички самостійної роботи з лін­гвістичними матеріалами, що вивчаються. Курс базується на знаннях студентами загального мовознавства, стилістики англійської мови, теорії і історії зарубіжної літератури. Курс передбачає знання та розуміння: теорії і історії мовознавства, когнітивної лінгвістики, психо- і соціолінгвістики як теоретичної бази дослідницької і прикладної діяльності в галузі вітчизняного і зарубіжного мовознавства; антропологічних, семіотичних, герменевтичних та інших основ комунікації з огляду на використання їх в професійно-педагогічній діяльності.

Мета курсу

Метою курсу є ознайомлення студентів із можливими шляхами використання емпіричної методології у мовознавчому дослідженні. На прикладі реально проведених експериментів студентам демонструється доцільність такого підходу, а також надається змога крок за кроком ознайомитися із методикою проведення лінгвістичного експерименту.

Програмні результати навчання

Студент повинен вміти дати визначення місця емпіричної методології у системі лінгвістичних методів дослідження; обґрунтувати доцільність застосування емпіричної методології у мовознавчих студіях; надати визначення основних методів емпіричного вивчення художнього тексту; розуміти переваги й обмеження кожного метода; поєднувати теоретичні знання з використанням практичних навичок; формулювати гіпотезу дослідження й обґрунтовувати можливість її наукової перевірки; розробляти концептуальну модель власного дослідження; вибирати методи дослідження відповідно до сформульованої гіпотези; укладати анкету й адмініструвати її використання; проводити лінгвістичний експеримент й збирати відповідні дані; вносити дані до комп’ютерної програми SPSS для Windows; обробляти дані у відповідності до стандартів використання емпіричної методології у гуманітарних науках; інтерпретувати висновки, отримані у результаті статистичних процедур.

Автори курсу

Цапро Галина Юріївна

Підрозділ

Кафедра англійської філології та перекладу,
Інститут філології

Викладачі

Цапро Галина Юріївна

Призначення

(Магістр)

035.041.01 Мова і література (англійська)(магістр, заочна)

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (5) 0 0 5 0
Години (150)
Лекції 0 0 10 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 14 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 2 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 124 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 5 0 0
Максимальна кількість 25 0 0