Штучний інтелект в електронному навчанні

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Курс спрямований на формування знань, вмінь та навичок,необхідних майбутньому фахівцеві для розуміння базових принципів створеннясистем штучного інтелекту та програмування експертних систем в електронному навчанні.

Мета курсу

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів знань та вмінь з основ функціонування систем штучного інтелекту, набуття навичок їх використання для розв’язування прикладних задач в електронному навчанні і оволодіння засобами проектування та розробки цих систем

Програмні результати навчання

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни у студента формуються знання про штучний інтелект та галузі його застосування, зокрема в галузі електронного навчання, моделі подання знань в системах штучного інтелекту, моделі і методи прийняття рішень на основі штучного інтелекту та нейронні мережі. У студентів формуються вміння та навички щодо базових парадигм інтелектуальної діяльності для побудови ефективних систем штучного інтелекту в електронному навчанні та створення експертних систем в електронному навчанні, використовуючи мови програмування систем штучного інтелекту. Дисципліна є методичною і практичною основою формування компетентностей необхідних майбутньому фахівцеві для розуміння базових принципів створення систем штучного інтелекту та програмування експертних систем з використанням мов логічного програмування в електронному навчанні.

Підрозділ

Кафедра комп`ютерних наук і математики,
Факультет інформаційних технологій та управління

Призначення

(Магістр)

073.00.04 Управління електронним навчанням у міжкультурному просторі (магістр)

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4
Години (120)
Лекції 0 0 0 4
...з них дистанційно 0 0 0 2
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 12
...з них дистанційні 0 0 0 6
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 104

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 8 1 0
Максимальна кількість 25 1 0