Правове забезпечення комплаєнс-заходів суб'єктів господарювання

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Зміни, що постійно відбуваються у світовій економіці, об’єктивно впливають на стан суб’єктів господарювання як в усьому світі, так і в Україні. До таких змін можна віднести не лише ті, що лежать в основі геополітичних потрясінь та економічних санкцій, а й ті, що виникають на фондових і сировинних ринках та можуть мати прямий причинно-наслідковий зв’язок з першими. Загальновідомим фактом у прогнозуванні середньо- та довгострокових показників діяльності суб’єктів господарювання є пряма залежність очікуваної рентабельності (що зазвичай закладається в техніко-економічні показники бізнесу) та можливих ризиків при впровадженні господарської діяльності. Як суб’єктивні, так і об’єктивні чинники, що прямо впливають на бізнес та існують в сучасних умовах у світі та в Україні, мають враховуватися при визначенні такого співвідношення. До таких чинників, що передусім впливають на алеаторність ведення господарської діяльності, належать: нестабільність політичної ситуації, вплив корупційних ризиків, кризові явища в економіці (зокрема, вплив пандемії, спричиненої COVID-19), девальвація національної валюти, війна на Сході України тощо. Окрім цього, доцільно зосередитися й на доволі розповсюдженій позиції зацікавлених осіб (стейкхолдерів) щодо того, що важливе значення має і недосконалість правового забезпечення функцій внутрішнього контролю суб’єктів господарювання, на який може бути покладено суттєве нівелювання ризиків, спричинених окресленими вище факторами. Останні впливають на ліквідність суб’єктів господарювання, наслідком чого можуть бути майнові та репутаційні збитки на всіх етапах організації процесу ведення господарської діяльності, і ці фактори мають знаходитися під контролем суб’єкта господарювання, шляхом здійснення превентивних дій щодо внутрішнього контролю. Частково зневілювати негативні фактори впливу може принципово новий підхід до забезпечення внутрішнього контролю у структурі суб’єктів господарювання, шляхом виокремлення комплаєнсу як окремої складової побудови юридичної особи. Це сприятиме підвищенню ліквідності для зацікавлених осіб (стейкхолдерів) та відповідатиме принципам, що розроблені Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), зокрема: захисту прав акціонерів; рівного ставлення до акціонерів; визнання передбачених законом прав зацікавлених осіб; інформаційної відкритості; ефективного корпоративного контролю і підзвітності правління перед акціонерами. Забезпечувати ефективне впровадження на практиці зазначених принципів мають заходи, спрямовані на підвищення культури корпоративного управління, до яких, передусім, необхідно віднести комплаєнс-заходи, що передбачають дотримання обов’язкових норм, норм антикорупційного законодавства, правил, що є загальноприйнятими у відповідній сфері господарювання тощо, на які має бути покладена функція сприяти стабільності діяльності в наявних умовах та зневілювати негативні фактори впливу. Комплаєнс-заходи широко застосовуються впродовж тривалого часу компаніями економічно розвинутих країн та починають упроваджуватися вітчизняними суб’єктами господарювання у своїй діяльності та слугують важливим елементом інтеграції українських компаній у світову економіку.

Мета курсу

Метою вибіркової дисципліни «Правове забезпечення комплаєнс-заходів суб’єктів господарювання» є досягнення всебічного глибокого розуміння правовї природи комплаєнс у сфері господарювання, підготовка до науково-практичної діяльності висококваліфікованих фахівців, формування системи знань з правового регулювання комплаєнс у сфері господарювання у різних специфічних галузях підприємництва.

Програмні результати навчання

Результати навчання за дисципліною спрямовані на забезпечення знань та розумінь магістром наступних навичок: СГ-1. Визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці заздалегідь невідомих умов та обставин СГ-2. Здійснювати синтез відповідних концепцій і доктринальних положень публічної політики у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання СГ-4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми ДН-1. Узгоджувати план власного дослідження і самостійно формувати матеріали за визначеними джерелами ДН-3. Самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких потрібна допомога і діяти відповідно до рекомендацій К-3. Відтворювати зміст, демонструючи розуміння з основних професійних та суспільних тем ПС-1. Належно використовувати цифрову і статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності ПС-2. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази даних ПС-4. Працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у виконання завдань групи ПР-1. Демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи ПР-2. Пояснювати природу та зміст основних правових інститутів та процедур національного права ПР-3. Демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту основних правових інститутів та норм фундаментальних галузей права ДПРН. Обґрунтування правової позиції в галузі. Готувати роз’яснення, пояснювальні записки та обґрунтування у галузі. Застосовувати спеціальну юридичну термінологію в галузі. Користуватися базами даних та інформаційними ресурсами в галузі. Застосовувати основні сучасні правові доктрини, цінності та принципи з урахуванням між інституціональних підходів враховуючи специфіку галузі. Здійснювати правозастосування в галузі. Обґрунтовувати правові позиції щодо супроводження діяльності суб’єктів господарювання, складати юридичні документи щодо супроводження діяльності суб’єктів господарювання.

Автори курсу

Матвєєв Петро Сергійович

Підрозділ

Кафедра публічного та приватного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Матвєєв Петро Сергійович

Призначення

(Загальне, Магістр)

081.00.01 Право (магістр)

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (5) 0 0 5 0
Години (150)
Лекції 0 0 16 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 54 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 10 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 70 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 0 0
Максимальна кількість 25 0 0