Порівняльне кримінальне право і процес

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Дисципліна передбачає: глибоке вивчення студентами проблемних питань сучасної інтернаціоналізації кримінального права, порівняльний аналіз кримінального законодавства зарубіжних держав, навчальної та монографічної літератури, розвиток у студентів правової свідомості та формування правової культури.

Мета курсу

отримання студентами системи знань з кримінального права та процесу зарубіжних держав; акцентування уваги на зближенню кримінального законодавства різних держав; на основі матеріалу порівняльного характеру сприяти виробленню навиків аналітичного мислення у студентів; формування практичних умінь і навичок правильного тлумачення та застосування нормативно-правових актів.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: • основні інститути кримінального права зарубіжних держав, їх спільні та відмінні риси порівняно з українським кримінальним правом та між собою; • ключові відмінності між основними інститутами кримінального права залежно від правових систем сучасності; • значення порівняльно-правових досліджень для вдосконалення національного кримінального законодавства; • сучасні тенденції розвитку кримінально-правових систем та причини їх зближення; • теорію порівняльного кримінального процесу; вміти: • правильно тлумачити та застосовувати нормативно-правові акти; • швидко та якісно здійснювати пошук і систематизацію норм кримінального права та процесу; • здійснювати порівняльно-правовий аналіз основних інститутів кримінального права України та зарубіжних держав. •  правильно розуміти норми кримінального процесуального права України, ФРН, Франції, Великої Британії та США і інших держав; •  порівнювати форми, інститути й окремі норми кримінального процесуального права України, ФРН, Франції, Великої Британії та США і інших держав; •  аналізувати позитивні і негативні риси кримінального процесу інших держав; •  визначати, обґрунтовувати і обстоювати свою правову позицію щодо можливості і доцільності використання зарубіжного досвіду у кримінальному процесі України.  

Автори курсу

Власова Ганна Петрівна

Підрозділ

Кафедра публічного та приватного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Власова Ганна Петрівна

Призначення

(Загальне, Магістр)

081.00.01 Право (магістр)

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (6) 0 0 6 0
Години (180)
Лекції 0 0 30 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 54 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 12 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 84 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 0 0
Максимальна кількість 25 0 0