Актуальні проблеми судоустрою та судочинства в Україні

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Дисципліна передбачає: -                  вивчення студентами актуальних проблем судоустрою в Україні (проблематика створення та ліквідації судів, їх завантаженості, доступу до правосуддя), -                  засвоєння студентами правового регулювання доступу до професії судді в Україні; -        вивчення студентами актуальних проблем цивільного процесу, господарського процесу, адміністративного судочинства в Україні (проблематика доказів і доказування в кожному з цих судових процесів, строків розгляду справ, судової практики).

Мета курсу

Формування у студентів-юристів системи знань, умінь та розуміння процесів у сфері судоустрою та судочинства в Україні, вміння аналізувати складні проблеми в наведених сферах суспільних відносин та пропонувати шляхи їх вирішення.

Програмні результати навчання

Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями, принципами та професійними етичними стандартами. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.

Автори курсу

Сергієнко Наталія Артурівна

Підрозділ

Кафедра публічного та приватного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Сергієнко Наталія Артурівна

Призначення

(Загальне, Магістр)

081.00.01 Право (магістр)

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (5) 0 0 5 0
Години (150)
Лекції 0 0 18 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 52 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 10 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 70 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 0 0
Максимальна кількість 25 0 0