Вирішення господарських та зовнішньоекономічних спорів

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Усім суб’єктам правовідносин гарантується захист їх прав, свобод і законних інтересів незалежним та неупередженим судом відповідно до закону. Зважаючи на актуальність питань захисту прав та законних інтересів учасників господарських правовідносин, певні суперечності у застосуванні чинного законодавства, що регулює господарську діяльність, особливого значення набуває судова практика вирішення особливих категорій господарських спорів, які є найбільш складними, оскільки виникають у нових сферах господарювання, наприклад, у сфері банківської діяльності, інтелектуальної власності, корпоративного, конкурентного права, податкових правовідносин, фінансових та кредитних правовідносин, визнання господарських договорів неналежно виконаними, недійсними або дійсними тощо. Кількість справ, які виникають з господарських правовідносин, збільшується з кожним роком, все це призводить до поступового формування спеціального порядку вирішення окремих спорів господарським судом. Зміни господарсько-процесуального законодавства, а також напрацьована судова практика вимагають реагування судових органів на вирішення таких спорів та оволодіння спеціальними знаннями для їх вирішення. Мета дисципліни реалізується у поставлених завданнях, до яких належать: - виокремлення основних засад вирішення актуальних спорів у господарському процесі; - формування професійних навичок з вирішення актуальних спорів господарськими судами; - засвоєння основних знань щодо системи та компетенції спеціальних господарських судів і значення діяльності господарського суду в судовій системі України; - поєднання теоретичної та прикладної складових у підготовці студентів з питань вирішення окремих спорів в господарських судах; - оволодіння студентами знаннями нормативно-правових актів, що регулюють вирішення господарських спорів у різних сферах господарської діяльності; - підвищення рівня правової культури студентів та набуття навичок практичного вирішення особливих категорій господарських спорів.

Мета курсу

поглиблене, індивідуалізоване опанування майбутніми фахівцями-юристами спеціальних знань з процесуальних особливостей вирішення актуальних категорій спорів господарським судом, третейським судом, міжнародним комерційним арбітражем та іншими спеціальними органами державної влади, системи та компетенції спеціальних господарських судів, а також  засвоєння основних засад правового регулювання господарсько-процесуальної діяльності та пріоритетності господарського суду в судовій системі України.

Програмні результати навчання

Опанувавши зміст навчальної дисципліни «Вирішення господарських та зовнішньоекономічних спорів», студенти повинні засвоїти загальні положення про: поняття та види господарських спорів, правове становище учасників господарського судочинства, співвідношення форми захисту прав і форми вирішення спорів, особливості судових і досудових процедур вирішення господарських спорів, поняття відповідальності та види санкцій за правопорушення у сфері господарювання, особливості вирішення окремих господарських спорів – у сфері інтелектуальної власності, банківської діяльності, корпоративних правовідносин та ін. Разом з цим, студенти мають опанувати такі основні вміння та навички: уміти розпізнавати та давати визначення основних понять, аргументувати, відстоювати свою думку, аналізувати розв’язання елементарних задач, виявляти співвідношення понять, визначати закономірності та тенденції розвитку законодавства та практики господарського судочинства.

Автори курсу

Хатнюк Наталія Сергіївна

Підрозділ

Кафедра публічного та приватного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Хатнюк Наталія Сергіївна

Призначення

(Загальне, Магістр)

081.00.01 Право (магістр)

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (5) 0 0 5 0
Години (150)
Лекції 0 0 18 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 52 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 10 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 70 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 0 0
Максимальна кількість 25 0 0