Практика Європейського Суду з прав людини

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Вивчення дисципліни пов’язано з опануванням системи наукових знань щодо: застосування положень Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод; практики Європейського суду з прав людини і її застосування національними судовими інстанціями; правовідносин, які виникають у зв’язку з винесенням рішень Європейським судом з прав людини.

Мета курсу

сформувати фундамент для розуміння практики Європейського суду з прав людини в інтегральному поєнанні з розширенням та систематизацією знань студентів про сутність демократичних процесів в суспільстві, верховенство права, боротьбу с корупцією та іншими асоціальними проявами у вітчизняній правовій системі.

Програмні результати навчання

ПРН-У-12 Аналіз та тлумачення норм національного права. Знати сучасні тенденції розвитку національного права. Враховувати історію правової динаміки, рекомендації міжнародних інституцій та зарубіжну практику у сферах практики з прав людини. ПРН-У-13 Підготовка матеріалів для формування заяви до Європейського Суду з прав людини. Тлумачення норм Конвенцій про захист основоположних свобод та прав людини на основі прецедентної практики Європейського суду з прав людини ПРН-У-14 Вміти аналізувати конкретні життєві ситуації щодо соціального захисту прав людини та громадянина з точки зору їх правомірності; застосовувати знання прав та обов’язків щодо соціального захисту прав людини та громадянина в Україні на практиці. ПРН-У-15 Застосовувати у адвокатській діяльності систему міжнародних документів, що встановлюють міжнародні правозахисні механізми. Визначати тактику і позицію захисту при здійсненні представництва з різних категорій судових справ; тлумачити чинне законодавство.

Автори курсу

Тимченко Ліліана Олексіївна

Підрозділ

Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Тимченко Ліліана Олексіївна

Призначення

(Загальне, Магістр)

081.00.01 Право (магістр)

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (6) 0 0 6 0
Години (180)
Лекції 0 0 30 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 54 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 12 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 84 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 0 0
Максимальна кількість 25 0 0