Правові позиції Верховного Суду

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Одним із найголовніших завдань Верховного Суду є забезпечення єдності судової практики. При цьому, кожна особа хоче відчувати, що закон єдиний для всіх. Саме цього вимагає принцип верховенства права, яким судді керуються у своїй діяльності. Для цього кожен юрист повинен ґрунтовно знати позиції, які висловлюються Верховним Судом та є обов’язковими для застосування судами при розгляді справ будь-якої юрисдикції (кримінальні, цивільні, господарські, адміністративні). Ця навчальна дисципліна полегшить роботу та допоможе застосовувати уніфіковані підходи у правозастосуванні та дасть змогу відчувати, що закон є однаковим для кожного громадянина.

Мета курсу

надбання навиків з використання актуальних правових висновків Верховного Суду при написанні заяв, клопотань, позовних заяв, апеляційних чи касаційних скарг, а також інших процесуальних документів.

Програмні результати навчання

поліпшення роботи у всіх галузях юриспруденції;застосування набутих знань під час судової практики у кримінальному, цивільному, господарському та адміністративному судочинстві.

Підрозділ

Кафедра публічного та приватного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Призначення

(Загальне, Магістр)

081.00.01 Право (магістр)

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (5) 0 5 0 0
Години (150)
Лекції 0 20 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 50 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 10 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 70 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 10 1 0
Максимальна кількість 25 1 0