Дисциплінарна відповідальність службовців органів виконавчої влади та виконавчо-розпорядчих органів місцевого самоврядування

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Оволодіння дисципліною тісно пов’язане із освоєнням понять і категорій, належних до сфер таких дисциплін, як: державна служба, державне управління, муніципальне управління, адміністративне право, етика, психологія тощо.    Дисциплінарна відповідальність – відповідальність робітників і службовців за порушення трудової дисципліни, яке виражається у накладенні стягнень адміністрацією підприємства чи установи. Такі порушення можуть бути виражені як у діях, так і у бездіяльності, допускатися як свідомо, так і з необережності.    Деякі категорії державних службовців та службовців органів місцевого   самоврядування у зв'язку з виконанням своїх повноважень відповідають у дисциплінарному порядку і за проступки, які порочать їх як державних службовців або дискредитують органи, в яких вони працюють (керівники, державні службовці - службовців органів місцевого   самоврядування, співробітники правоохоронних органів, військовослужбовці та ін.).     Законодавством закріплено такі види дисциплінарної відповідальності державних службовців та службовців органів місцевого   самоврядування: 1) у порядку, встановленому законами України; 2) у порядку, встановленому Кодексом законів про працю (далі — КЗпП); 3) відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців; 4) на підставі дисциплінарних статутів та спеціальних положень, чинних у низці галузей управління і деяких сферах державної діяльності. Саме цьому різновиду дисциплінарних  проваджень в органах виконавчої влади та виконавчо-розпорядчих органах місцевого   самоврядування переважно призначений даний навчальний курс.

Мета курсу

Метою даного навчального курсу, після вивчення в навчальних курсах «Конституційного права», «Адміністративного права», «Трудового права» базових теоретичних положень стосовно різновидів юридичної відповідальності, є опанування студентами основних засад та особливостей щодо дисциплінарних  проваджень в органах виконавчої влади  та виконавчо-розпорядчих органах місцевого   самоврядування.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: -        зміст та предмет вивчення курсу «Дисциплінарні  провадження в органах виконавчої влади та виконавчо-розпорядчих органах місцевого   самоврядування»; -        понятійно-категоріальний апарат стосовно дисциплінарних проваджень та дисциплінарної відповідальності в органах публічної влади. -        сутність і зміст явищ і процесів у дисциплінарних провадженнях в органах виконавчої влади та виконавчо-розпорядчих органах місцевого   самоврядування; -        актуальні проблеми щодо дисциплінарних проваджень та дисциплінарної відповідальності в органах публічної влади. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти: -        орієнтуватися в чинному законодавстві щодо дисциплінарних провадженнях в органах виконавчої влади та виконавчо-розпорядчих органах місцевого   самоврядування; -        вільно використовувати юридичну термінологію стосовно явищ і процесів щодо дисциплінарних проваджень та дисциплінарної відповідальності в органах публічної влади; -        застосовувати в повсякденній практиці знання отримані під час вивчення курсу «Дисциплінарні  провадження в органах виконавчої влади та виконавчо-розпорядчих органах місцевого   самоврядування»; -       висловлювати власну думку з актуальних питань стосовно дисциплінарних проваджень та дисциплінарної відповідальності в органах публічної влади; - застосовувати знання, які отримані при вивченні курсу «Дисциплінарні  провадження в органах виконавчої влади та виконавчо-розпорядчих органах місцевого   самоврядування», при розв’язанні теоретичних та практичних проблем, які стосуються удосконалення арсеналу форм та методів публічного управління, зокрема оформити процесуальні документи, які складаються у дисциплінарних провадженнях в органах виконавчої влади та виконавчо-розпорядчих органах місцевого   самоврядування;

Автори курсу

Баклан Олег Володимирович

Підрозділ

Кафедра публічного та приватного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Баклан Олег Володимирович

Призначення

(Загальне, Магістр)

081.00.01 Право (магістр)

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 16 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 40 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 56 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 0 0
Максимальна кількість 25 0 0