Нормопроєктувальна техніка та правова експертиза проєктів нормативно-правових актів

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Вивчення навчальної дисципліни обґрунтовується вимогами сучасності щодо підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері вітчизняної практики законотворчості та нормопроєктування. Наразі більшість закладів вищої освіти України забезпечують підготовку юристів в різних сферах правозастосування, роблячи акцент на відповідних напрямках правозастосовної діяльності. Натомість сфера законотворчості, нормопроєктування, підзаконної правотворчості залишається поза увагою вищої юридичної освіти. Результатом цього став недостатній рівень підготовки фахівців-юристів у сфері законодавчої діяльності, що спричиняє недосконалості актів правотворчості, дефіциту сучасних наукових досліджень проблем законодавчої діяльності, нормопроєктування, законодавчої техніки та технологій, загальних засад правової експертизи законодавства.

Мета курсу

забезпечити студентам поглиблену підготовку в галузі нормопроєктування та проведення правової експертизи проєктів нормативно-правових актів, моніторингу ефективності правового регулювання чинних нормативних актів з акцентом на дотримання конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Програмні результати навчання

Брати продуктивну участь у розробці проєктів нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини. Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини. Здатність самостійно проводити правову експертизу проєктів нормативно правових актів та чинного законодавства на відповідність вимогам юридичної техніки, міжнародним та вітчизняним стандартам у сфері дотримання прав і свобод людини і громадянина.

Підрозділ

Кафедра публічного та приватного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Призначення

(Загальне, Магістр)

081.00.01 Право (магістр)

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 28 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 28 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 56 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 9 1 0
Максимальна кількість 25 1 0