Публічне адміністрування соціально-гуманітарної сфери


Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Дисципліна передбачає:- узагальнення теоретичних засад у сфері публічного адміністрування соціально-гуманітарної сфери, розуміння основних тенденцій та напрямів їх еволюції; - визначення суті, законів, принципів і механізмів публічного адміністрування соціально-гуманітарної сфери в розвитку суспільства; - опанування основами методології, технологіями та процедурами публічного адміністрування об'єктів публічної сфери; - оволодіння методами формування, моніторингу та контролю управлінських рішень на національному, регіональному та місцевому рівнях, а також на рівні суб'єктів публічної сфери, з позицій загально- цивілізаційних цінностей, світового досвіду та осмислення наукових здобутків; - набуття навичок розроблення та впровадження заходів із забезпечення результативної та ефективної діяльності суб'єктів публічної сфери.

Мета курсу

оволодіння теоретичними знаннями з питань публічного адміністрування соціально-гуманітарної сфери та набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб'єктами публічної сфери; набуття вмінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень керівника (фахівця) суб'єкта публічного адміністрування соціально-гуманітарної сфери, в тому числі для органів державної влади і місцевого самоврядування.

Програмні результати навчання

знати: -        предметну сферу і методологічну основу публічного адміністрування соціально-гуманітарної сфери; -        перспективні наукові напрями розвитку публічного адміністрування соціально-гуманітарної сфери; технології та процедури формування цілей публічного адміністрування соціально-гуманітарної сфери; -        закони, принципи та механізми публічного адміністрування; засади, механізми, органи, методи та стилі публічного адміністрування соціально-гуманітарної сфери; -        основні засади публічного адміністрування в соціальній та економічній сферах; -        особливості публічного адміністрування соціально-гуманітарної сфери в добровільних об'єднаннях; -        особливості відповідальності суб'єктів публічного адміністрування за правопорушення у цій сфері.               вміти: -        підготувати нормативну документацію (накази, розпорядження тощо), пропозиції, рекомендації (проекти) для суб'єкта публічного адміністрування соціально-гуманітарної сфери щодо визначення стратегічних цілей, завдань та етапів управлінських рішень на основі результатів системного аналізу суспільно-політичного та соціально-економічного стану розвитку сфери управління (об'єкта управління), застосовуючи методики визначення певних показників; -        визначати технологію управління суб'єктом публічної сфери, що є раціональною за ознаками досягнення мети діяльності та ресурсами, що використовуються, з урахуванням особливостей цього суб'єкта; виробити процедури та основний зміст кожного етапу вироблення та впровадження управлінського рішення з визначенням термінів, виконавців і вартості; -        уживати заходи із упровадження сучасних форм і методів діяльності суб'єкта публічної сфери, його структурного підрозділу, оптимізації його функціональної та організаційної структури, виходячи зі змісту сучасних управлінських технологій; застосовувати методи та критерії оцінювання результативності та ефективності публічного адміністрування в умовах соціально-економічних змін.

Автори курсу

Калашник Олена Миколаївна

Підрозділ

Кафедра публічного та приватного права,
Факультет права та міжнародних відносин.

Викладачі

Калашник Олена Миколаївна

Призначення

(Загальне, Магістр)

081.00.01 Право (магістр)

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 4 0 0 0
Години (120)
Лекції 28 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 28 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 8 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 56 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 0 0
Максимальна кількість 25 0 0