Верховенство права та правосуддя в Україні

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Дисципліна передбачає: - формування у студентів системних знань щодо доктрини верховенства права; - вироблення правового бачення процесу формування та впровадження принципу верховенства права в Україні; - підготовка студентів до використання у правовій практиці елементів доктрини верховенства права; - вивчення актуальних проблем забезпечення права на справедливий суд.

Мета курсу

ознайомлення студентів із сучасними проблемами доктрини верховенства права та забезпечення права на справедливий суд в Україні.

Програмні результати навчання

знати: -   історичні основи формування ідеї верховенства прва; -           відображення принципу верховенства права у документах міжнародних організацій; - зміст доктрини верховенства права;     - закріплення принципу верховенства права у національній системі права України; -           практику Європейського суду з прав людини у сфері верховенства права; -           вимоги верховенства права у правозастосовний діяльності; - проблеми реалізації верховенства права в Україні.   вміти: - обґрунтовувати потребу дотримання принципу верховенства права у правотворчий та правозастосовний діяльності; - виявляти наукову сутність проблем у правосудді; - аналізувати, оцінювати зміст правових приписів щодо верховенства права та правосуддя при здійсненні професійної діяльності, за необхідності готувати пропозиції удосконалення правових актів.  - визначати зміст порушення принципу верховенства права у сфері юридичної практики; - використовувати компоненти верховенства права у побудові стратегії правозастосовної  діяльності; - управляти творчими проектами щодо змодельованих ситуацій, ставити цілі, приймати і втілювати рішення; - формулювати основні положення доктрини верховенства права, аналізувати й осмислювати їх, переконливо їх представляти; - здійснювати пошук, оброблення й аналіз необхідної для розв’язування навчаль­них, наукових і професійних завдань інформації з верховенства права в Україні; - розуміти сутність принципу верховенства права у національній системі права України, обирати та використовувати відпо­відні методи й організаційні процедури для його тлумачення; - аналізувати роль КСУ в утвердженні верховенства права, а також у забезпеченні прав і свобод людини і громадянина; - застосовувати акти конституційного судочинства у правозастосовній практиці.

Автори курсу

Байталюк Ольга Михайлівна

Підрозділ

Кафедра публічного та приватного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Байталюк Ольга Михайлівна

Призначення

(Загальне, Магістр)

081.00.01 Право (магістр)

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 4 0 0 0
Години (120)
Лекції 28 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 28 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 8 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 56 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 0 0
Максимальна кількість 25 0 0