Адвокатська діяльність у сфері прав людини

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Дисципліна передбачає:вивчення курсу дозволяє студентам одержати основи професійних знань у цьому виді юридичної діяльності, належним чином орієнтуватися та застосовувати діюче законодавство України при здійсненні професійних обов'язків, сприяє виробленню у майбутніх правознавців навичок у використанні передбачених законом засобів і способів захисту конституційних прав громадян при наданні різних видів кваліфікованої правової допомоги.

Мета курсу

поглиблене, індивідуалізоване опанування майбутніми фахівцями-юристами спеціальних знань із процесуальних особливостей вирішення актуальних спорів у судовому порядку, засвоєння основних засад правового регулювання адвокатської діяльності у сфері прав людини.

Програмні результати навчання

Знати: особливості реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права; права та обов’язки адвоката; гарантії адвокатської діяльності; загальні положення адвокатури; правила адвокатської етики; участь адвоката у кримінальному процесі; участь адвоката у цивільному процесі; участь адвоката в адміністративному провадженні; надання правової допомоги юридичним особам; правила ведення адвокатського досье. Вміти: - правильно аналізувати і узагальнювати законодавчі акти, що встановлюють порядок діяльності адвокатури в Україні; застосовувати знання у практичних ситуаціях; визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти; аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції; застосувавати основні положення професійної діяльності адвоката на практиці; орієнтуватися в нормативно-правових джерелах і застосовувати відповідні з них для досягнення позитивних результатів правозахисної роботи.

Автори курсу

Обловацька Наталія Олександрівна, Удовенко Жанна Володимирівна

Підрозділ

Кафедра публічного та приватного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Обловацька Наталія Олександрівна, Удовенко Жанна Володимирівна

Призначення

(Магістр)

081.00.01 Право (магістр)

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 4 0 0 0
Години (120)
Лекції 28 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 28 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 8 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 56 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 0 0
Максимальна кількість 25 0 0