Судова практика з прав людини

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Дисципліна передбачає: - визначити місце Конвенції з прав людини і основоположних свобод і прецедентного права Європейського суду з прав людини у системі джерел права України; - з’ясувати зміст автономного тлумачення Конвенції ЄСПЛ і методику її тлумачення з окремих категорій справ; - поглиблення навичок з правозахисної діяльності.

Мета курсу

навчити студентів на основі застосування компаративного методу та методу автономного тлумачення захищати права людини і основоположні свободи на підставі положень Конвенції і прецедентного права ЄСПЛ.

Програмні результати навчання

знати: - юридичну природу Конвенції і практики ЄСПЛ; - природу прав людини і основоположних свобод на основі розуміння сутності змісту основного права, розмежування поняття права і свободи, категорії «втручання» та змісту трискладового тесту; - на яких засадах ЄСПЛ може змінювати свої stare decisis з урахуванням особливостей динамічного тлумачення Конвенції; - організацію та структуру ЄСПЛ; - порядок звернення і процедуру розгляду справ у ЄСПЛ; - механізм виконання рішень ЄСПЛ у національну правову систему України;   вміти: - застосовувати автономну методику тлумачення Конвенції у поєднанні із конституційно-конформним тлумаченням Конвенції; - вміти аналізувати структуру прецедентного права ЄСПЛ; - складати юридичні висновки і звернення до ЄСПЛ на основі конкретних юридичних справ; - вести дискусію, аргументувати власну правову позицію, вміти коригувати її у ході дискусії і судового процесу; - ураховувати прецедентне право ЄСПЛ і положення Конвенції при веденні юридичних справ для своїх клієнтів.

Автори курсу

Байталюк Ольга Михайлівна

Підрозділ

Кафедра публічного та приватного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Байталюк Ольга Михайлівна

Призначення

(Загальне, Магістр)

081.00.01 Право (магістр)

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 4 0 0 0
Години (120)
Лекції 28 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 28 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 8 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 56 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 0 0
Максимальна кількість 25 0 0