Експертизи в юридичній практиці

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Навчальна дисципліна «Експертизи в юридичній практиці» є професійно орієнтованою дисципліною, спрямованою на поглиблене дослідження питань, що не були достатньою мірою розглянуті під час вивчення нормативних навчальних дисциплін на 2–4 курсах бакалаврату. Студентам-магістрам напередодні самостійної юридичної діяльності будуть запропоновані особливості, пов’язані зі складностями призначення експертиз у цивільному, адміністративному, господарському і кримінальному провадженнях. Під час вивчення цієї навчальної дисципліни студенти одержують наукові уявлення про судову експертизу в юридичній практиці, формують практичні навички застосування процесуальних законів під час правозастосовного процесу та необхідності призначення експертиз.

Мета курсу

засвоїти необхідну інформацію про те, як правильно застосовувати норми права щодо призначення і проведення експертиз у адміністративній, цивільній чи господарській справі та у кримінальному провадженні, що закладає підґрунтя для практичної діяльності майбутнього юриста-правника.

Програмні результати навчання

Під час вивчення курсу студенти повинні: – знати теорію судової експертизи; основні положення адміністративного, цивільного, господарського, кримінального процесуального законодавства; практику його застосування судами, органами досудового розслідування, прокурорами, адвокатами та іншими учасниками провадження; законодавче врегулювання інституту судової експертизи та участі спеціаліста у правозастосовних процесах; форми можливого використання спеціальних знань; процесуальне положення експерта та спеціаліста; тактику професійної діяльності експерта в умовах змагальності сторін; особливості проведення експертизи відповідно до завдань, що вирішуються у правозастосовних процесах; особливості використання висновку експерта для з’ясування обставин, що мають значення у справі; – вміти тлумачити положення законодавства з питань призначення експертиз, застосовувати набуті знання в юридичній практиці; визначати, юридично обґрунтовувати й відстоювати свою позицію; призначати експертизи в умовах змагальності сторін; взаємодіяти зі сторонами у правозастосовних процесах; складати процесуальні документи.

Автори курсу

Удовенко Жанна Володимирівна

Підрозділ

Кафедра публічного та приватного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Удовенко Жанна Володимирівна

Призначення

(Загальне, Магістр)

081.00.01 Право (магістр)

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 4 0 0 0
Години (120)
Лекції 28 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 28 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 8 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 56 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 1 0
Максимальна кількість 25 2 0