Глобалізація та сучасний світопорядок

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

В рамках курсу передбачене вивчення сутності і змісту явищ і процесів у глобалізації та сучасному світопорядку; узагальнення та розширення знань студентів з глобалізації та сучасного світопорядку; навчання студентів критичного мислення в процесі сприйняття, аналізу та узагальнень масиву інформації про глобалізацію та сучасний світо порядок та місце і роль у них України.

Мета курсу

Формування системних знань з глобалізації та сучасного світопорядку через: з’ясування основних понять, визначень та інших складових глобалізації та сучасного світопорядку; передачу знань про явища і процеси в глобалізації та сучасному світопорядку та про їх вплив на розбудову української державності.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: основні поняття, визначення та інші складові глобалізації та сучасного світопорядку; сутність і зміст явищ і процесів глобалізації та сучасного світопорядку; тенденції розвитку глобалізації та сучасного світопорядку; роль України в глобалізації та сучасного світопорядку;вміти: аналізувати сучасні явища і процеси в сфері глобалізації та сучасного світопорядку; висловлювати власну думку з питань глобалізації та сучасного світо порядку та аргументувати її; знати й аналізувати міжнародно-правовий статус України як сторони в Угоді про асоціацію з Європейським Союзом та його державами-членами та в інших міжнародних угодах.

Автори курсу

Грицяк Ігор Андрійович

Підрозділ

Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Грицяк Ігор Андрійович

Призначення

(Магістр)

291.00.02 Регіональні студії (магістр)

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0
Години (120)
Лекції 0 0 16 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 16 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 8 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 80 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 0 0
Максимальна кількість 30 1 0