Міжнародне інформаційне право

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Курс міжнародного інформаційного права спрямований ґрунтовне дослідження і вивчення однієї з новітніх галузей міжнародного права - міжнародного інформаційного права. Міжнародне інформаційне право регулює всю сукупність правовідносин, що виникають у міжнародній інформаційній сфері.

Мета курсу

Мета курсу полягає в осмисленні сутності основних понять, інститутів, норм міжнародного інформаційного права, а також у формуванні у студентів уявлення про основні принципи і норми міжнародного інформаційного права; систематизації основних підходів до розуміння ключових понять в інформаційній сфері; забезпеченні студентів належним рівнем знань щодо термінологічного апарату визначеної галузі міжнародного права; поглибленні навичок системного аналізу міжнародно-правових документів; а також сприяні самостійній, творчій, незалежній науковій роботі студентів.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти  отримають уявлення та знання про основні поняття, концепції та положення міжнародного інформаційного права, про сутність і зміст міжнародно-правових явищ і процесів в інформаційній сфері, про тенденції розвитку доктрини міжнародного інформаційного права, про стан розвитку науки міжнародного інформаційного права у світі та в Україні. По завершенні вивчення відповідного курсу студенти вмітимуть правильно оцінювати співвідношення міжнародного права та міжнародної політики, вмітимуть користуватися міжнародно-правовою термінологією в інформаційній сфері,  вмітимуть працювати з джерелами міжнародного інформаційного права та аналізувати відповідний доктринальний матеріал, вмітимуть самостійно неупереджено та критично висловлювати свою позицію щодо проблем у галузі міжнародного інформаційного права, а також вмітимуть адекватно визначати роль України у функціонуванні сучасної міжнародно-правової системи.

Автори курсу

Ворошилова Інна Валеріївна

Підрозділ

Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Ворошилова Інна Валеріївна

Призначення

(Магістр)

291.00.01 Суспільні комунікації (магістр)

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (6) 0 6 0 0
Години (180)
Лекції 0 24 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 24 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 12 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 120 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 0 0
Максимальна кількість 30 1 0